Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2013;67(4): 291 -295

SOUČASNÉ TRENDY V PROVEDENÍ STATICKÉ SCINTIGRAFIE LEDVIN U DĚTÍ S AKUTNÍ PYELONEFRITIDOU

THE CURRENT TRENDS IN ACQUISITION AND TIMINIG OF RENAL CORTICAL SCINTIGRAPHY IN CHILDREN WITH ACUTE PYELONEPHRITIS

Kateřina Táborská
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
SOUHRN

Táborská K. Současné trendy v provedení statické scintigrafie ledvin u dětí s  akutní pyelonefritidou

Statická scintigrafie ledvin je jednoduchá neinvazivní metoda založená na principu záchytu 99mTc-DMSA ve funkčním ledvinném parenchymu. Snímání se provádí s odstupem 2-4 hodin po intravenózní aplikaci. Vyšetření je standardizováno, dobře dostupné, reprodukovatelné a nevyžaduje sedaci. Je spojeno s radiační zátěží, efektivní dávka činí přibližně 1 mSv bez ohledu na věk dítěte. Senzitivita DMSA skenu pro detekci parenchymových defektů u akutní pyelonefritidy se pohybuje mezi 90-100%. DMSA sken ale neumožňuje odlišit změny vyvolané akutním zánětem od jizev. Statická scintigrafie ledvin je akceptována jako referenční metoda, která spolehlivě detekuje přítomnost pyelonefritických jizev citlivěji než ultrazvuk, ale ne dříve než s odstupem 6 měsíců po atace akutní pyelonefritidy Negativní časný DMSA sken vylučuje jizvení a někteří autoři proto navrhují u těchto dětí neprovádět mikční cystografii. Optimální vyšetřovací algoritmus, který dovede identifikovat pyelonefritické jizvy a rizikové faktory vedoucí k recidivám infekce močových cest, zatím neexistuje. Každý dosud navržený má své výhody a nevýhody a bez jejich znalosti je nelze přejímat.

Klíčová slova: infekce močových cest, dětství, pyelonefritické jizvy, statická scintigrafie ledvin, 99mTc-DMSA

SUMMARY

Táborská K. The current trends in acquisition and timinig of renal cortical scintigraphy in children with acute pyelonephritis

Renal cortical scintigraphy is a simple noninvasive method based on principle of uptake 99mTc-DMSA in functional renal parenchyma. Static imaging is performed 2-4 hours after intravenous injection. Examination is standardize, well available, reproducible and it does not need sedation. It is associated with radiation dose of approximately 1 mSv, regardless of the age of the child. The sensitivity of DMSA scan for the detection of parenchymal defects due to infections ranges from 90 to 100% but does not allow differentiation of acute pyelonephritis from renal scars. It is the reference method for detecting renal sequelae after acute pyelonephritis, is more sensitive than sonography and should be performed no sooner than 6 months after the last documented infection. This indication is widely accepted. The role of cortical scintigraphy is still largely debated in acute pyelonephritis. Some authors suggest that after a normal result of an acute DMSA scan micturating cystourethrography is unnecessary. In children with a clinical diagnosis of pyelonephritis the optimal management strategy to identify associated renal injury and to uncover risk factors for future infection does not exist. Each of them has advantages and disadvantages and without their knowledge is impossible to practise them.

Key words: urinary tract infection, childhood, renal scarring, renal cortical scintigraphy, 99mTc-DMSA


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět