Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2013;67(4): 287 -290

SOUČASNÝ POHLED NA INDIKACE A PROVEDENÍ CT MOČOVÉHO SYSTÉMU U DĚTÍ

THE CURRENT VIEW OF THE INDICATION AND CT OF THE URINARY SYSTEM IN CHILDREN

Igor Jíra, Zdeňka Ráčilová, Jarmila Skotáková
Klinika dětské radiologie, Brno
SOUHRN

Ráčilová Z, Jíra I, Skotáková J. Současný pohled na indikace a provedení CT močového systému u dětí

Cíl: Podat přehled současných názorů na indikace a provedení CT močového systému u dětí.

Závěr: CT vyšetření naráží u dětí na problém vysoké radiační zátěže. Děti jsou zvýšeně citlivé na záření a mají rozdílné citlivosti orgánů od dospělých a  rovněž spektrum jejich nemocí je jiné. Je nutné používat pediatrické protokoly CT vyšetření a používat automaty k optimalizaci dávky během skenování. Nové, vylepšené rekonstruktory na základě iterativního zpracování dat vylepšují CT obraz, takže je možné podstatně snížit dávku záření při CT vyšetření.

Prvním indikačním pravidlem u dětí je vyhnout se, pokud je to možné, CT vyšetření a kde to je možné, použít raději vysoce kvalitní UZ a MR.

Současné indikace CT vyšetření močového systému u dětí jsou vrozené vady, závažné nebo komplikované infekce močových cest, traumata, obstrukční uropatie, komplikovaná nebo nejednoznačná urolitiáza, tumory a jejich diferenciální diagnostika, hematurie, renovaskulární onemocnění.

Klíčová slova: CT u dětí, indikace k uro-CT u dětí, močový systém

SUMMARY

Ráčilová Z, Jíra I, Skotáková J. The current view of the indication and CT of the urinary system in children

Aim: An overview of current opinions on the indications and CT of the urinary system in children.

Conclusion: CT examination in children faces the problem of high radiation dose. Children are more sensitive to radiation and have different sensitivity of organs from adults as well as their spectrum of diseases is different. It is necessary to use pediatrie CT protocols and use automats to optimize the dose during scanning. New improved reconstructors based on iterative data processing improve CT image, so it is possible to significantly reduce the radiation dose during CT examinations. The first indication rule for children: avoid, if possible, CT examination and where it is possible use high quality ultrasound and MR.

Current indications for uro-CT in children are congenital malformations, severe or complicated urinary tract infections, trauma, obstructive uropathy, complicated or unclear urolithiasis, tumors and their differential diagnosis, hematuria, renovascular disease.

Key words: CT in children, indications for uro-CT in children, urinary system


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět