Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2013;67(4): 311

Prof. JOSEF HOUŠTĚK - 100. VÝROČÍ NAROZENÍ


Druhá lékařská fakulta Karlovy univerzity vzpomněla 100. výročí narození profesora Josefa Houšťka (25. července 1913 až 22. září 1994).

Patřil k jejím zakladatelům pod jménem fakulty dětského lékařství v roce 1953 a k významným osobnostem a organizátorům dětského lékařství republiky ve druhé polovině 20. století. Významně zasáhl i do oblasti pediatrické radiologie. V  padesátých a šedesátých letech 20. století publikoval, převážně v  Pediatrických listech a Československé pediatrii, sérii rentgenových pozorování patognomických stavů klinických jednotek charakteristických pro patologii dětského věku. Historicky navazoval na sdělení Rudolfa Jedličky, na první zkušenosti prof. Josefa Švejcara s bronchografií a s vylučovací urografií u dětí z jeho bratislavského období, na klinické aplikace rentgenových nálezů Vychytila a Hečka z třicátých let 20. století i na pionýrské angiokardiografické výkony Padovcové, Horáka a Bora v poválečném období Brdlíkovy kliniky (1). Opíral se o spolupráci vybraných spolupracovníků, zvláště o Antonína Rubína a Oldřicha Šnobla, specialistů v oboru pediatrické radiologie rázu poválečné americké Caffeyovy školy (2). Základem publikovaných prací byla pozorování metabolických projevů kostních onemocnění, postižení plic a uropoetického traktu v dětském věku. Rubín se později věnoval radiologii dorostového věkového období, udržoval mezinárodní styky a byl prezidentem Evropské společnosti pediatrické radiologie a jejího pražského kongresu v roce 1982. Se Šnoblem zavedl Houštěk na fakultě povinnou pregraduální výuku rentgenové diagnostiky a podporoval rozvoj radiologické diagnostiky i po otevření motolských pracovišť. Zásluhy Houšťka o českou pediatrickou radiologii jsou nesporné.

prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět