Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2013;67(4): 307 -310

VÝTOK Z UCHA PŘÍZNAK ZHOUBNÉHO NÁDORU SPÁNKOVÉ KOSTI

EAR DISCHARGE AS A SYMPTOM OF A MALIGNANT TUMOR OFATEMPORALBONE

Jana Dědková1, Viktor Chrobok2, Zdeněk Bělobrádek1
1 Radiologická klinika FF UK, Fakultní nemocnice v Hradci Králové
2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FF UK, Fakultní nemocnice v Hradci Králové
SOUHRN

Dědková J, ChrobokV, Bělobrádek Z. Výtok z ucha jako příznak zhoubného nádoru spánkové kosti

Uvedena kazuistika pětiletého chlapce s týden trvajícími bolestmi a výtokem z  pravého ucha. Obtíže přetrvávaly i přes nasazenou antibiotickou léčbu. Otoskopický nález odpovídal polypózní mase obturující zevní zvukovod se sanguinolentní sekrecí. Chlapci bylo provedeno vyšetření hlavy počítačovou tomografií s vysokým rozlišením (HRCT) a magnetickou rezonancí (MR) s nálezem měkkotkáňové masy, vyplňující zevní zvukovod, středoušní dutinu a pneumatický systém mastoidního výběžku a s rozsáhlou destrukcí skeletu v oblasti mesotympana, protympana, hrotu pyramidy a stěny karotického kanálu vpravo. Konečnou diagnózu rhabdomyosarkomu stanovilo histologické vyšetření vzorku odebraného z polypózní masy ze zevního zvukovodu. Cílem sdělení je upozornit na možnost málo časté, ale závažné příčiny sekrece z ucha.

Klíčová slova: magnetická rezonance (MR), otitida, výpočetní tomografie (CT), rhabdomyosarkom

SUMMARY

Dědková J, Chrobok V, Bělobrádek Z. Ear discharge as a symptom of a malignant tumor of a temporal bone

We report a case of 5-year-old boy with a week lasting pain and a discharge of the right ear. Symptoms persisted without improvement despite antibiotic treatment. The otoscopic finding seemed to be a polyp mass obturing an external auditory canal and was accompained with a sanguinolent discharge. The boy's head was examined by high resolution computer tomography (HRCT) and magnetic resonance imaging (MRI) with finding of soft tissue mass filling the external auditory canal, a middle ear, mastoid and its air cell system and large bone destruction in the area of the mesotympanum, protympa-num, apex of pyramid and carotic canal on the right side.

The final diagnosis of rhabdomyosarcoma was set down by histological examination of a sample obtained from polyp mass in external auditory canal. The aim of this article is to call attention to a possibility of rare but serious cause of the ear discharge.

Key words: magentic resonance imaging (MRI), otitis, computer tomography (CT), rhabdomyosacoma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět