Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2013;67(4): 303 -306

INTRAMUSKULÁRNÍ HEMANGIOM

INTRAMUSCULAR HEMANGIOMA

Ivana Červinková1, Jarmila Skotáková1, Zdeněk Pavlovský2
1 Klinika dětské radiologie LF MU a FN, Brno
2 Ústav patologie LF MU a FN, Brno
SOUHRN

Červinková I, Skotáková J, Pavlovský Z. Intramuskulární hemangiom

Autoři prezentují případ intramuskulárně lokalizovaného hemangiomu v podpaží u  tříletého dítěte s náhle vzniklou poruchou hybnosti levé horní končetiny. Předmětem diskuse je přínos zobrazovacích metod v odlišení od jiných měkko tkáňových lézí, zejména sarkomů. Hlavním cílem práce je upozornit na podobnost různých měkkotkáňových lézí v zobrazovacích metodách a nezbytnost histologického vyšetření ke stanovení správné diagnózy.

Klíčová slova: dítě, intramuskulární hemangiom, histologie, sarkom, zobrazovací metody

SUMMARY

Červinková I, Skotáková J, Pavlovský Z. Intramuscular hemangioma

The authors present a case of intramuscular hemangioma localized in the armpit of a three-years old child with sudden onset movement disorders left upper extremity. The discussion is the contribution of imaging in the differentiation from other soft tissue lesions, particularly sarcomas. The main goal is to draw attention to the similarity of different soft tissue lesions in imaging methods and the need for histological examination to establish the correct diagnosis.

Key words: child, intramuscular hemangioma, histology, sarcoma, imaging methods


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět