Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2013;67(4): 276 -279

DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ LEDVIN U NOVOROZENCŮ

DOPPLER ULTRASONOGRAPHY OF KIDNEYS IN NEWBORNS

Lenka Mrázková1, Jiří Mrázek2
1 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 0ddělení dětské kardiologie, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z.
SOUHRN

Mrázková L, Mrázek J. Dopplerovské vyšetření ledvin u novorozenců

Dopplerovské vyšetření ledvin u novorozenců nespadá do skupiny základních a  rutinních ultrazvukových vyšetření. Vykazuje určitá specifika, ať už v  přístupu k těmto malým pacientům, tak i v odlišnosti hemodynamiky v oblasti renovaskulárního systému v tomto věku. Taktéž skupina nejčastějších patologií cévního systému ledvin u novorozenců je poměrně odlišná od patologií starších dětí a dospělých. V článku bych chtěla upozornit na specifika přístupu k  novorozeneckým pacientům a na základní odlišnosti hemodynamiky ledvin u  novorozenců.

Klíčová slova: dopplerovská ultrasonografie, ledviny, novorozenec

SUMMARY

Mrázková L, Mrázek J. Doppler ultrasonography of kidneys in newborns

Doppler examination of the kidneys in neonates does not fall within the group of basic and routine ultrasound examinations. Examination has a certain characteristics, whether in access to these small patients and differences in hemodynamics in renal vascular system at this age. Also, a group of the most common pathologies of the vascular system of the kidneys in neonates is quite different from the pathology of older children and adults. In the article, I  would like to pay attention to the specific approaches to neonatal patients and to the basic differences in renal hemodynamics in newborns.

Key words: ultrasonography, Doppler, kidneys, newborn


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět