Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2013;67(4): 270 -275

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ LEDVIN A MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U DĚTÍ

ULTRASONOGRAPHY OF KIDNEY AND URINARY BLADDER IN CHILDREN

Lenka Bakaj Zbrožková, Kamila Michálková, Filip Čtvrtlík
Radiologická klinika FN a LF UP Olomouc
SOUHRN

Bakaj Zbrožková L, Michálková K, Čtvrtlík F. Ultrazvukové vyšetření ledvin a  močového měchýře u dětí

Ultrazvukové (UZ) vyšetření ledvin a močového měchýře je nejčastěji prováděným ultrazvukovým vyšetřením u dětí. K dosažení validních výsledků vyšetření jsou nutné nejen dobré teoretické znalosLi vyšetřujícího, ale především osvojení si správných vyšetřovacích poslupů. Vyšetřování ledvin u dětí má oproti vyšetřování u dospělých určila specifika. V tomto článku je probráno široké spektrum indikací k UZ vyšetření ledvin a močového měchýře, přehledně je popsána technika a metodika vlastního vyšetření a podrobně jsou uvedeny základní kvantitativní parametry, které je nutné při správném UZ vyšetření ledvin získat a zhodnotit.

Klíčová slova: ullrazvuk, ledviny, močový měchýř, děti

SUMMARY

Bakaj Zbrožková L, Michálková K, Čtvrtlík F. Ultrasonography of kidney and urinary bladder in children

Ultrasonography (US) of kidneys and urinary bladder is the most frequently performed ultrasonography investigation in children. To obtain valid results from this investigation not only good theoretical knowledge, but also correct investigation technique is needed. Investigation of kidneys in children compared with investigation in adults has some specifics. In this article large spectrum of indications of kidneys and urinary bladder ultrasonography is discussed, the technique and method of investigation are clearly described and the basic quantitative paramentres which are necessary to achieve and evaluate are mentioned.

Key words: ultrasonography, kidney, urinary bladder, children


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět