Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Doporučený postup


Ces Radiol 2013;67(4): 263 -269

DOPORUČENÝ POSTUP PROVEDENÍ MIKČNÍ CYSTOURETROGRAFIE U DĚTÍ

RECOMMENDATIONS ON HOWTO PERFORM VOIDING CYSTOURETHROGRAPHY IN CHILDREN

Eliška Mlynářová
Klinika zobrazovacích metod 2. LF a FN Motol, Praha
SOUHRN

Mlynářová E. Doporučený postup provedení mikční cystouretrografie u  dětí

Mikční cystouretrografie (MCUG) je nejčastější skiaskopické vyšetření u dětí. Průběh vyšetření je provázený výraznou psychickou zátěží pacienta i rodiče a  dochází při něm k ozáření vysoce citlivých tkání. Správné provedení mikční cystouretrografie výrazně snižuje jak psychickou zátěž zúčastněných, tak výslednou dávku ionizujícího záření. Tento článek v několika bodech představuje doporučený postup MCUG na základě současných poznatků.

Klíčová slova: dítě, kontrastní látka, močový měchýř, skiaskopie, uretra

SUMMARY

Mlynářová E. Recommendations on how to perform voiding cystourethrography in children

Voiding cysoturethrography (VCUG) is the most frequent fluoroscopic investigation in children. The investigation is highly distressing for the patient and his parents. During VCUG sensitive tissues are exposed to ionizing radiation. Correct examination technique lowers both the distress as well as the final dosis of radiation. This article represents a recommended method of performing VCUG based on the current knowledge of this topic.

Key words: contrast media, fluoroscopy infant, urinary bladder, urethra


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět