Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(4): 260 -262

SOUČASNÝ POHLED NA INDIKACE A IVU U DĚTÍ

THE CURRENT VIEW ON INDICATIONS AND IVU IN CHILDREN

Zdeňka Ráčilová, Igor Jíra, Jarmila Skotáková
Klinika dětské radiologie, Brno
SOUHRN

Ráčilová Z, Jíra I, Skotáková J. Současný pohled na indikace a IVU u dětí

Cíl: Podat přehled současných názorů na indikace a  provedení IVU u dětí.

Závěr: V současné době význam IVU klesá a nahrazují ji jiné vyšetřovací metody - především ultrazvuková vyšetření, urografie magnetickou rezonancí (MRU) a  scintigrafie ledvin. Hlavním důvodem tohoto vývoje je snaha snížit radiační zátěž dětského pacienta. Zbylé indikace: pre- a postoperační stavy, traumata močového systému, urolitiáza, ureterolitiáza, vrozené anomálie ledvin.

Klíčová slova: IVU, provedení IVU u dětí, indikace k IVU u dětí

SUMMARY

Ráčilová Z, Jíra I, Skotáková J. The current view on indications and IVU in children

Aim: Place an overview of current views on the indication and IVU in children.

Conclusion: The importance of IVU decreases at present and other examination methods are preferred - especially ultra-sonography, MRU and renal scintigraphy The main reason for this trend is to reduce the radiation dose to the pediatrie patients. The remaining indications: pre- and postoperative conditions, urinary tract trauma, urolithiasis, ureterolithiasis, congenital anomalies of the kidneys.

Key words: Intravenous urography, performing intravenous urography in children, indications for intravenous urography in children


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět