Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2013;67(4): 253 -259

ZOBRAZENÍ MOČOVÉHO TRAKTU U DĚTÍ S FEBRILNÍ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST VE VĚKU 2-24 MĚSÍCŮ V CENTRU TERCIÁRNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE: ZAMYŠLENÍ NAD SOUČASNÝMI POSTUPY

URINARY TRACT IMAGING IN CHILDREN WITH IN FEBRILE URINARY TRACT INFECTION IN THE AGE OF 12-24 MONTHS IN TERTIARY CARE CENTER IN CZECH REPUBLIC: DISCUSSING THE CURRENT APROACH

Eliška Mlynářová1, Jakub Zieg2, Erich Sorantin3
1 Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
3 Department of Radiology, Division of Pediatrie Radiology, University hospital Graz, Austria
SOUHRN

Mlynářová E, Zieg J, Sorantin E. Zobrazení močového traktu u dětí s febrilní infekcí močových cest ve věku 2-24 měsíců v centru terciární péče v České republice: zamyšlení nad současnými postupy

Cíl: Součástí diagnostiky febrilní infekce močových cest (IMC) je ultrazvukové vyšetření a mikční cystouretrografie (MCU), které slouží k odhalení případných komplikací infekce a anomálií močových cest. Tak, jak se vyvíjí porozumění vzájemným vztahů mezi infekcí močových cest, jizvením a přítomností vezikoureterálního refluxu (VUR), mění se i doporučené vyšetřovací algoritmy.

Materiál a metoda: Do studie bylo zahrnuto 184 pacientů, kteří podstoupili mikční cystouretrografii po první či opakované atace febrilní infekce močových cest. Byl sledován výskyt vezikoureterálního refluxu u obou skupin pacientů v  korelaci s ultrazvukovým nálezem. Pacienti s vezikoureterálním refiuxem byli rozděleni do skupiny s nediktujícím (VUR I.-II. stupně) a dilatujícím (VUR III.-V. stupně) refiuxem.

Výsledky: Celkově byl VUR zaznamenán u 39/184 (21 %) pacientů. Ve skupině pacientů po první atace febrilní IMC byl VUR zachycen u 23/156 (15 %) pacientů, ve srovnání s 16/28 (57 %) pacienty po opakovaných febrilních IMC (statisticky významný rozdíl, p < 0,0001). U 8/156 (5 %) pacientů po první atace febrilní IMC byl zjištěn dilatující VUR ve srovnání s 11/28 (39 %) pacienty s opakovanými febrilními infekcemi močových cest (statisticky významný rozdíl, p < 0, 0001).

Závěr: V souladu s aktuálním doporučením American Academy of Paediatrics poukázaly výsledky naší studie na nízký výskyt VUR včetně dilatujícího VUR u  pacientů po první atace febrilní IMC. Na základě našich zjištění nedoporučujeme provádět MCU plošně u všech pacientů ve věku 2-24 měsíců po první atace IMC.

Klíčová slova: dítě, infekce močových cest, ultrasonografie, vezikoureterální refux, radiografie

SUMMARY

Mlynářová E, Zieg J, Sorantin E. Urinary tract imaging in children with in febrile urinary tract infection in the age of 12-24 months in tertiary care center in Czech Republic: discussing the current aproach

Aim: Ultrasound investigation and voiding cystouretrography (VCUG) are part of the diagnostic algorithm in children with febrile urinary tract infection (UTI) with the aim of depicting any complication of the infection and underlying anomalies of the urinary tract. As the understanding of the relationship between UTI, renal scarring and vesicoureteral reflux (VUR) evolves, new recommended imaging algorithms are being introduced.

Methods: 184 patients that underwent VCUG after the first or recurrent febrile UTI were included in the study. The incidence of VUR in both groups have been evaluated and compared with ultrasound findings. Patients with VUR were divided into those with non-dilating (VUR grade I-II) and dilating (VUR grade III-V) reflux.

Results: Overall VUR was diagnosed in 39/184 (21%) patients. VUR was seen in 23/156 (15%) patients in the group of patients after the first fibrile UTI, in comparison to 16/28 (57%) patients with recurrent fibrile UTI (statistically significant difference, p < 0,0001). 8/156 (5%) patients after the first febrile UTI had dilating VUR, compared to 11/28 (39%) patients after recurrent febrile UTI (statistically significant difference, p< 0,0001).

Conclusion. In compliance with current recommendations of the American Academy of Paediatrics the results of this study have shown low incidence of VUR and dilating VUR in patients with a history of single febrile UTI. Based on the results of our study it can be concluded that VCUG is not recommended in all patiens in the age of 2-24 months but only in specifically identified cases.

Key words: child, urinary tract infections, ultrasonography, vesicoureteral reflux, radiography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět