Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2013;67(4): 249 -252

MOŽNOSTI PSYCHOLOGICKÝCH INTERVENCÍ PŘI PŘÍPRAVĚ DĚTSKÝCH PACIENTŮ NA NÁROČNÁ, STRESUJÍCÍ VYŠETŘENÍ A LÉČEBNÉ METODY

THE POSSIBILITIES OF PSYCHOLOGICAL INTEREVENTION IN PREPARATION OF CHILDREN TO DEMANDING AND STRESSFUL EXAMINATIONS AND TREATMENT METHODS

Jana Víchová
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
SOUHRN

Víchová J. Možnosti psychologických intervencí při přípravě dětských pacientů na náročná, stresující vyšetření a léčebné metody

Dítě, které v neznámé situaci pociťuje úzkost a nějak ji projevuje, se chová normálně. Děti léčené na Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole jsou vystavené mnoha zátěžovým faktorům, jako jsou protinádorová léčba, dlouhý čas strávený v nemocnici a neplánované hospitalizace při komplikacích, včetně nutnosti přijímání pro dítě nesrozumitelných zpráv. Součástí léčby bývá i řada nejrůznějších vyšetření včetně diagnostických zobrazení. Ve své práci se věnujeme především tomu, jak dětského pacienta připravit na náročná vyšetření a pojmenujeme vypozorované zásady, které se nám osvědčily v kontaktu s dětskými pacienty obecně. V textu přinášíme několik možných postupů, jak s dětmi komunikovat a snižovat jejich přirozeně úzkostnou reakci a strach.

Klíčová slova: dítě, hospitalizace, úzkost, zátěžové faktory

SUMMARY

Víchová J. The possibilities of psychological interevention in preparation of children to demanding and stressful examinations and treatment methods

A child who feels anxiety in an unknown situation, and somehow it manifested, it behaves normally. The children treated in the Clinic of Paediatric Haematology and Oncology teaching hospital in Motol are exposed to many stress factors such as anticancer treatment, a long time spent in the hospital, and the unplanned hospitalisation for complications, including the need for commuinatipon with a child of incomprehensible messages. Part of the treatment is a series of tests including diagnostic display. In our work we show some posibilities, how to prepare child patient for intensive examination and we bring observed principles that are proven in contact with children's patients in general. In the text we entitle several possible procedures, how to communicate with children and reduce their naturally anxiety reaction and fear.

Key words: anxiety, baby, hospitalization, stress factors


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět