Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(1): 9 -15

CELOTĚLOVÉ ZOBRAZENÍ TŘÍTESLOVOU MAGNETICKOU REZONANCÍ

WHOLE BODY 3 TESLA MAGNETIC RESONANCE IMAGING

Boris Kreuzberg, Jiří Ferda, Jan Kastner
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Kreuzberg B, Ferda J, Kastner J. Celotělové zobrazení tříteslovou magnetickou rezonancí

Cíl: Zhodnocení zkušeností s celotělovou magnetickou rezonancí na 3T systému.

Metodika: Vyhodnotili jsme celkem 279 vyšetření provedených na přístroji 3T (SKYRA, Siemens, Německo) provedených během 36 měsíců a posoudili jejich indikace a zejména možnost zobrazení skeletu, ale i parenchymových orgánů při indikacích mnoho četného myelomu, lymfomů a ostatních nádorových onemocnění.

Výsledky: Nejčastější indikací zůstává myelom (228), u celkem 35 vyšetření lymfomů jsme získali kvalitní diagnostické zobrazení, které umožňuje posoudit nejenom postižení lymfatických orgánů včetně sleziny, ale i kostní dřeně a  plic. Difuzní zobrazení bylo shledáno dostatečné diagnostické kvality, avšak výrazně prodlužuje celý diagnostický protokol.

Závěr: Celotělové vyšetření na 3T MRI je plně diagnosticky využitelné při hodnocení stagingu i restagingu mnohočetného myelomu, lymfomů i ostatních nádorů jako je karcinom prostaty.

Klíčová slova: celotělové zobrazení, 3T MRI, mnohočetný myelom, staging lymfomů

SUMMARY

Kreuzberg B, Ferda J, Kastner J. Whole body 3 Tesla magnetic resonance imaging

Aim: Evaluation of the experience with whole body magnetic resonance on 3T system.

Method: 279 examinations performed on 3T system (SKYRA, Siemens, Erlangen, Germany) performed during 36 months were assessed according indications, possibility of imaging of the bone marrow, organs of the abdomen and lungs, when the indications are multiple myeloma, lymphoma or the other tumors.

Results: The most frequent indication remains multiple myeloma (228), in 35 patients was performed lymphoma imaging with reached sufficient diagnostic imaging enabling assessment of the bone marrow, lymph nodes, lungs and parenchymatous organs. Diffusion weighted imaging on 3T is sufficient, but increases the imaging time significantly.

Conclusion: Whole body imaging on 3T MRI is fully diagnostic in the evaluation of staging or restaging in multiple myeloma, lymhomas or the other tumors.

Key words: whole body imaging, three Tesla MRI, multiple myeloma, lymphoma staging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět