Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2014;68(1): 45 -48

INTERMITENTNÍ INTUSUSCEPCE TENKÉHO STŘEVA JAKO KOMPLIKACE STŘEVNÍ ASKARIÓZY U  DÍTĚTE

INTERMITTENT SMALL-BOWELL INTUSUSCEPTION AS A COMPLICATION OF ASCARIASIS IN CHILD - CASE REPORT

Jan Baxa, Jana Cibulková, Renata Vondráková, Boris Kreuzberg, Jiří Ferda
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Cibulková J, Vondráková R, Kreuzberg B, Ferda J. Intermitentní intususcepce tenkého střeva jako komplikace střevní askariózy u dítěte

Autoři prezentují kazuistiku 3leté holčičky, u které byla pomocí zobrazovacích metod (USG a CT) prokázána přítomnost střevního parazita (škrkavka dětská, Ascaris lumbricoides) v tenkém střevě komplikovaná vícečetnou intermitentní intususcepcí.

Klíčová slova: USG a CT, škrkavka dětská, Ascaris lumbricoides

SUMMARY

Baxa J, Cibulková J, Vondráková R, Kreuzberg B, Ferda J. Intermittent small-bowell intususception as a complication of ascariasis in child - rare case

The authors present a case report of a 3-year-old girl, with proving presence of intestinal parasites (roundworm, Ascaris lumbricoides) in the small intestine complicated brains of intermittent intussusception. Ultrasound and CT were major diagnostic tools in this case.

Key words: ultrasound and CT, round-worm, Ascaris lumbricoides


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět