Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2014;68(1): 61 -63

ENCHONDROM HLAVIČKY FIBULY NAPODOBUJÍCÍ SOLITÁRNÍ METASTÁZU MALIGNÍHO MELANOMU PŘI 18F-FDG PET/CT ZOBRAZENÍ

FIBULAR HEAD ENCHONDROMA MIMICS A SOLITARY MALIGNANT MELANOMA METASTASIS ON 18F-FDG PET/CT IMAGING

Jiří Doležal1, Martin Slanina2
1 Oddělení nukleární medicíny FN, Hradec Králové
2 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Doležal J, Slanina M. Enchondrom hlavičky fibuly napodobující solitární metastázu maligního melanomu při 18F-FDG PET/CT zobrazení

Cíl: Prezentovat neobvyklý případ 49leté ženy s pozitivní anamnézou metastazujícího maligního melanomu, u které se při 18F-FDG PET/CT vyšetření po léčbě zobrazil enchondrom v hlavičce fibuly napodobující solitární metastázu maligního melanomu.

Metodika: Pacientka v rámci kontroly efektu léčby absolvovala celotělové PET/ CT zobrazení, a to 60 minut po intravenózní aplikaci radiofarmaka 18F-FDG o  aktivitě 386 MBq. Akviziční čas PET skenu byl 2,5 minuty na 15 cm projekci, celkem 14 projekcí. Kontrastní (i.v. + per os kontrast) CT sken byl proveden ve venózní fázi.

Výsledky: 18F-FDG PET/CT prokázalo osteolytické ložisko s jemným sklerotickým lemem v hlavičce levé fibuly s zvýšenou akumulaci 18F-FDG. Vzhledem k  pozitivní anamnéze metastazujícího maligního melanomu bylo vysloveno podezření na solitární metastázu a doporučena biopsie. Následně pacientka podstoupila resekci hlavičky fibuly a histologické vyšetření zjistilo přítomnost enchondromu.

Závěr: Enchondrom může vykazovat zvýšenou ložiskovou akumulací 18F-FDG v kosti, a tudíž má schopnost napodobovat solitární metastázu maligního melanomu při PET/CT zobrazení a tím způsobit potenciální obtíže při hodnocení nálezu.

Klíčová slova: enchondrom, melanom, PET/CT, 18F-FDG

SUMMARY

Doležal J, Slanina M. Fibular head en-chondroma mimics a solitary malignant melanoma metastasis on 18F-FDG PET/CT imaging

Aim: To present a rare case report of the fibular head enchondroma mimics a  solitary malignant melanoma metastasis on 18F-FDG PET/CT imaging.

Method: The 49-year-old woman with positive history of the metastatic malignant melanoma after treatment underwent 18F-FDG PET/CT. The whole body PET/CT scan was obtained 60 minutes after intravenous injection of 18F-FDG (386 MBq). The PET scan acquisition time was 2.5 minutes per bed position for whole body imaging and fourteen bed positions were necessary. Contrast-enhanced CT (venous phase) provided both full CT evaluation (including intravenous and oral contrast) and PET attenuation correction.

Results: The examination revealed 18F-FDG avid bone lytic lesion with the mild sclerotic border in the left fibular head. The PET/CT finding was suspected for solitary melanoma metastasis. The patient underwent surgery and enchondroma was proven by histopathology.

Conclusion: Benign enchondroma shows increased 18F-FDG uptake in bone lesion and can mimic solitary malignant melanoma metastasis on PET/CT imaging and can cause potential pitfall in the PET/ CT evaluation.

Key words: enchondroma, melanoma, PET/CT, 18F-FDG


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět