Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(1): 69 -73

VYHODNOTENIE POČTU T2 LÉZIÍ PRI VSTUPNOM MR VYŠETRENÍ MOZGU AKO PROGNOSTICKÉHO UKAZOVATEĽA PREDIKCIE KONVERZIE CIS DO CDMS

EVALUATION OF T2 LESIONS AT BASELINE BRAIN MRI AS A PROGNOSTIC MARKER IN PREDICTION THE CONVERSION OF CISTO CDMS

Monika Daňová1, Eleonóra Klímová2, Rudolf Gaško3
1 ProMagnet s.r.o, pracovisko magnetickej rezonancie FNsP J. A. Reimana, Prešov
2 Klinika neurológie FZO Prešovskej univerzity a FNsP J. A. Reimana, Prešov 3 Geriatrické centrum sv. Lukáša, Košice
SÚHRN

Daňová M, Klímová E, Gaško R. Vyhodnotenie počtu T2 lézií pri vstupnom MR vyšetrení mozgu ako prognostického ukazovateľa predikcie konverzie CIS do CDMS

Cieľ: Klinicky izolovaný syndróm (Clinically Isolated Syndrome, CIS) môže byť prvým prejavom sclerosis multiplex (SM). Za potenciálny prognostický marker na "vytipovanie" pacientov po prekonanom CIS s vysokým rizikom konverzie do klinicky potvrdenej SM (Clinically Definited Multiple Sclerosis, CDMS, Poser 1983) je považovaný aj počet mozgových T2 hypersignálnych lézií pri prvom MR vyšetrení pacienta v čase CIS. Cieľom štúdie bolo overiť význam počtu mozgových T2 hypersignálnych lézii pri prvom MR vyšetrení pacienta v čase CIS ako možného prognostického markera vývoja SM vo vlastnom súbore chorých.

Metóda: retrospektívne zhodnotenie MR nálezov 76 pacientov v čase CIS za obdobie od 06/2005 do 12/2012. Všetci pacienti boli po prekonaní CIS klinicky i rádiologický sledovaní po dobu najmenej 2 rokov. Zisťované parametre: pohlavie a vek pacienta v čase CIS, klinický obraz CIS, počet T2 lézií pri prvotnom MR vyšetrení.

Výsledky: Priemerný vek 76 pacientov súboru bol v čase CIS 34,12 ? 8,55 roka. Ženy v súbore dominovali (60). CDMS bola za sledované obdobie potvrdená u 31 pacientov (46,27 %). Logranktest (p = 0,0046) porovnaním kriviek prežívania, metóda Coxovho modelu proporcionálnych rizík, ale aj multivariantná regresná analýza (p = 0,0538) v našom súbore potvrdili, že vyšší počet T2 lézií pri vstupnom MR predstavuje vysoké riziko včasnej konverzie CIS do CDMS.

Záver: Väčší počet T2 hypersignálnych lézii pri prvotnom MR vyšetrení pacienta po prejavoch CIS znamenal v našom súbore vyššie riziko konverzie CIS do CDMS. Ako ďalší možný prediktívny faktor rizika konverzie CIS do CDMS bol v súlade s  poznatkami z literatúry multifokálny klinický charakter CIS. Bez štatistickej významnosti na sledované parametre bol vek a pohlavie pacientov v čase vzniku CIS.

Klíčová slova: klinicky izolovaný syndróm, klinicky potvrdená SM, magnetická rezonancia, prognostický marker, sclerosis multiplex

SUMMARY

Daňová M, Klímová E, Gaško R. Evaluation of T2 lesions at baseline brain MRI as a prognostic marker in prediction the conversion of CIS to CDMS

Aim: Clinically isolated syndrome (Clinically Isolated Syndrome, CIS) can be the first manifestation of multiple sclerosis (MS). As a potential prognostic marker for "Identify" CIS patients with high risk of conversion to clinically Definited MS (CDMS, Poser 1983) is considered the number of T2 hypersignal brain lesions in first MR examination of the CIS patient. The aim of the study was to verify the importance of T2 hypersignal brain lesions in the first MR examination of the patient at the time of the CIS as a potential prognostic marker for the development of SM in own group of patients.

Method: retrospective evaluation of MR findings of 76 patients at the time of the CIS for the period from 06/2005 to 12/2012. All CIS patients had clinical and radiographic follow-up for at least two years. Determined parameters: gender, age of the patient at the time of the CIS, the CIS clinical picture, the number of T2 lesions on initial MRI examination.

Results: The study comprised 76 patients with a mean age at the time of CIS 34.12 ? 8.55 years. Women dominated in the set (60). To CDMS passed 31 patients (46.27%). Logranktest (p = 0.0046) comparing survival curves, the method of Cox proportional hazards model, as well as multivariate regression analysis (p = 0.0538) confirmed in our study that a higher number of T2 lesions at baseline MRI, poses a high risk of early transition CIS to CDMS.

Conclucion: Higher number of hyper-signal T2 lesions on initial MR examination after CIS in our group meant a higher risk of conversion CIS to CDMS. As another possible risk factor predictive of conversion of CIS to CDMS was in accordance with literature multifocal nature of the CIS. Without statistical significance at the endpoints was the age and gender of patients at the time of the CIS.

Key words: clinically isolated syndrome, clinically definite MS, magnetic resonance imaging, multiple sclerosis, prognostic marker


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět