Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(1): 22 -29

PET/CTS 18F-FLUOROCHOUNEM U KARCINOMU PROSTATY, DVOULETÉ ZKUŠENOSTI

PET/CTWITH 18F-FLUOROCHOUNE IN PROSTATIC CARCINOMA, TWO YEARS EXPERIENCE

Eva Ferdová1, Jiří Ferda1, Jan Baxa1, Milan Hora2, Ondřej Hes3, Jindřich Fínek4
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
4 Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdová E, Ferda J, Baxa J, Hora M, Hes O, Fínek J. PET/CT s  18F-fluorocholinem u karcinomu prostaty, dvouleté zkušenosti

Cíl: Posoudit vlastní zkušenosti s prováděním PET/CT s fluorocholinem (18F-FCH-PET/CT) u karcinomu prostaty.

Metodika: Byla provedena analýza indikací a výsledků 172 vyšetření 18F-FCH-PET/ CT u 139 mužů, průměrný věk nemocných byl 62,5 v rozpětí 48-81 let. Věnovali jsme se výskytu metastáz, vztahu hladiny PSA u biochemického relaps a přítomnosti nádorové tkáně po radikální léčbě a také porovnání bi-optického nálezu s nálezem PET/CT.

Výsledky: U nemocných s hladinou PSA 2-5 ng/1 jsme nalezli metastázy nebo lokální rekurenci v 77,4 %, u hladin nad 5 ng/1 ve 100 %. Při porovnání nálezů biopsie s nálezy PET/CT jsme dosáhli senzitivity 96 %, specificity 83,3 %.

Závěr: 18F-FCH-PET/CT je, jak ukazují naše výsledky, efektivním nástrojem v  posuzování stagingu i restagingu karcinomu prostaty.

Klíčová slova: karcinom prostaty, fluorocholin, PET/CT, PSA

SUMMARY

Ferdová E, Ferda J, Baxa J, Hora M, Hes O, Fínek J. PET/CT with 18F-fluorocholine in prostatic carcinoma, two years experience

Aim: To evaluate our own experience with fluorocholine 18F-FCH-PET/CT in prostatic carcinoma.

Method: the analysis of the indications was performed in sample of 172 18F-FCH-PET/CT in 139 male patients, with mean age of 62.5 years in range 48-81 years. We evaluated number and site of metastases, the relation of PSA level in biochemical relaps with the presence of FCH accumulation in tumorous tissue and finally we correlate the findings of biopsy with results of PET/CT.

Results: IN patients with PSA level 2-5 ng/1 we found in cases of biochemical relapse the accumulating tumorous tissue of local recurrence or metastases in 77.4%, in those patients with PSA level above 5 ng/1 in 100% of cases. In comparison of biopsies with PET/CT we found sensitivity 96% and specificity 83.3%.

Conclusion: 18F-FCH-PET/CT is a valuable tool in evaluation of staging or restaging in patients with prostatic carcinoma.

Key words: prostatic carcinoma, fluorocholine, PET/CT, PSA


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět