Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(1): 30 -39

SROVNÁNÍ KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE A CT V KLASIFIKACI CYSTICKÝCH LÉZÍ LEDVIN

COMPARISON OF CONTRAST-ENHANCED ULTRASONOGRAPHY AND CT IN THE CLASSIFICATION OF RENAL CYSTIC LESIONS

Jakub Foukal1, Marek Mechl1, Eva Janoušová2
1 Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno
SOUHRN

Foukal J, Mechl M, Janoušová E. Srovnání kontrastní ultrasonografie a CT v  klasifikaci cystických lézí ledvin

Cíl: Zhodnotit možnosti kontrastní ultrasonografie (CEUS) při klasifikaci cystických ložisek ledvin a srovnat výsledky s výpočetní tomografií (CT).

Metodika: Soubor tvoří 112 ložisek u 94 pacientů, kteří měli proveden CEUS a  CT ledvin s nálezem cystického ložiska alespoň na jedné z metod. Ložiska byla hodnocena podle Bosniakovy klasifikace a byla buď ověřena histologicky nebo sledována alespoň 2 roky.

Hodnocena byla korelace mezi metodami, citlivost metod k detekci jednotlivých znaků používaných v Bosniakově klasifikaci, dále senzitivita a specificita při odlišení maligního a benigního ložiska jednak z pohledu Bosniakovy klasifikace, jednak z pohledu jednotlivých znaků. Data byla zpracována pomocí ROC analýzy. Pro hodnocení statistické významnosti rozdílů v citlivosti sledovaných metod byl použit Fisherův exaktní test.

Výsledky: Celková shoda mezi metodami byla 61 %, při rozdělení na nechirurgické (I, II, IIF) a chirurgické (III, IV, solidní) leze byla shoda 90 %. Senzitivita CEUS při tomto rozdělení byla 92,3 %, senzitivita CT 69,2 %, specificita CEUS 90,9 %, CT 94,9 %.

CEUS byl statisticky významně citlivější v detekci sept než CT (53 % vs. 25 %  ložisek, p < 0,001) a také v detekci sycení sept (22% vs. 10 % ložisek; p = 0, 006). V detekci sycení solidní složky nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi metodami, na CEUS však byl tento znak významnější pro detekci malignity (zvýšení pravděpodobnosti malignity 384krát na CEUS, 78krát na CT; p< 0,001).

Závěr: Výsledky CEUS korelují s výsledky CT. Senzitivita CEUS k detekci maligních ložisek je vyšší než u CT, specificita je mírně nižší.

Klíčová slova: cysta ledviny, Bosniakova klasifikace, CEUS, CT, karcinom ledviny

SUMMARY

Foukal J, Mechl M, Janoušová E. Comparison of contrast-enhanced ultrasonography and CT in the classification of renal cystic lesions

Aim: To evaluate the classification of cystic renal lesions with CEUS and compare the results with CT.

Method: The set consists of 112 lesions in 94 patients who had renal lesion on CEUS and CT with cystic appearance on at least one of the methods. Lesions were evaluated by Bosniak classification and either histologically verified or followed-up for at least two years.

We assessed correlation between methods, sensitivity and specificity for detection of features used in Bosniak classification, sensitivity and specificity for malignancy from the viewpoint of Bosniak classification and that of individual features. Data were processed by ROC analysis. Statistical significance was assessed by Fishers exact test.

Results: Overall agreement between methods was 61%, with division to non-surgical (category I, II, IIF) and surgical (III, IV, solid) lesions agreement was 90%. With this division sensitivity was 92.3% for CEUS, 69.2% for CT, specificity 90.9% for CEUS and 94.9% for CT.

CEUS was more sensitive than CT in detecting septa (53% vs. 25% of lesions; p < 0.001) and in detecting enhancement of septa (22% vs. 10% of lesions; p = 0, 006). Detection of enhancement of solid component was not significantly different, but on CEUS it was more important factor for malignancy detection (increased likelihood of malignancy 384 times on CEUS, 78 times on CT, p < 0.001).

Conclusion: Results of CEUS correlate with CT. Sensitivity of CEUS for the detection of malignancy is higher than that of CT, specificity is slightly lower.

Key words: renal cysts, Bosniak classification, CEUS, CT, renal cell carcinoma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět