Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2014;68(2): 167

Doc. MUDr. JAN ŠPRINDRICH, CSc. OSLAVIL OSMDESÁTINY


Doc. MUDr. Jan Šprindrich se narodil dne 6. dubna 1934 v Olomouci. Stalo se tak v době trvání první republiky a jako by se krásné časy a noblesa té doby promítly do jeho pozdějšího života a umožnily mu s nadhledem a sobě vlastní elegancí překonávat všechny turbulence nejprve budovatelských, normalizačních a posléze tržně demokratických časů včetně dnešní hektické současnosti.

Narodil se do lékařské rodiny a jak velela tradice, rozhodl se pokračovat ve šlépějích svého otce - primáře Masarykova radioléčebného ústavu v Brně na Žlutém kopci a později ředitele Onkologického ústavu tamtéž. Matka učitelka svého syna rovněž všestranně podporovala, takže po absolvování středoškolského vzdělání, které ukončil v roce 1952 maturitou, nastoupil na lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Po promoci v roce 1958 se prvním působištěm mladého lékaře stalo ortopedicko-traumatologické a RTG oddělení MUNZ v Ostravě na Fifejdách. Zde, v průběhu 6 let, získal první zkušenosti a  poznatky z radiologické, osteologické a traumatologické problematiky, které se v pozdějších letech staly hlavní náplní jeho profesní dráhy. Návrat na lékařskou fakultu UJEP v Brně v šedesátých letech 20. století je spojen se začátkem jeho vědecké a pedagogické kariéry. Zde jsem se s doc. Šprindrichem (tehdy ještě odborným asistentem na katedře biofyziky) coby medik prvního ročníku poprvé setkal.

Jeho intenzivní zájem o radiodiagnostiku a osteologickou radiologii rozhodl o  jeho dalším profesním směřování. V roce 1961 složil I. atestaci z radiologie, v roce 1969 obhájil úspěšně kandidátskou dizertační práci a v roce 1979 si doplnil II. atestaci z radiodiagnostiky Po mezidobí let 1969-1975, které strávil expertní činností v zahraničí, nastoupil na Radiodiagnostickou kliniku ILF Praha v Nemocnici Na Bulovce, kde úspěšně působil jako ordinář až do roku 1991. V tomto roce odešel do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v  Praze, kde pracoval jako přednosta RDG kliniky 3. LF UK až do roku 2003.

Po odchodu do důchodu zůstal naštěstí na klinice zaměstnán jako pracující důchodce. To s povděkem kvitují jak mladí lékaři kliniky, kteří tak mohou profitovat z jeho encyklopedických znalostí celého oboru radiologie, tak medici českého i anglického curricula, kteří oceňují jeho schopnosti trpělivě, zajímavě a srozumitelně předávat základní poznatky z oboru radiologie a  zobrazovací metody.

Jeho hluboké odborné znalosti, pedagogické a organizační schopnosti mu umožnily zúčastnit se řady expertních pobytů v zahraničí. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století pracoval 6 let jako radiolog a  biofyzik na lékařské fakultě v alžírském Oránu. Později jako visiting profesor navštívil další země, naposledy v roce 1996 pracoval jako radiolog v Hammad General Hospital v katarském Doha.

Rovněž odborné a pedagogické dílo doc. Šprindricha je obdivuhodné. Je autorem 122 odborných publikací včetně 10 monografií a skript. Během svého profesního života přednesl na radiologických kongresech a seminářích v České republice a  zahraničí více než 700 přednášek a odborných sdělení. Stal se členem řady českých i zahraničních odborných společností a redakčních rad. V letech 1995-1998 byl členem Vědecké rady ČLK, v letech 1999-2005 členem Vědecké rady MZ ČR za obor radiologie.

Za svoji dlouholetou činnost v Radiologické společnosti ČLS JEP, kde působil v  letech 1991-1997 jako člen výboru a v letech 1997-2005 jako předseda společnosti, byl v roce 2012 vyznamenán čestnou medailí ČLS JEP. V těchto dnech mu byla také udělena zlatou medaile Masarykovy Univerzity v Brně.

Doc. Šprindirch je nejen uznávanou kapacitou našeho oboru, ale také člověk, který přes všechny nemalé úspěchy na poli vědy a medicíny zůstal skromným, vlídným a milým kolegou. Přívětivou hrou osudu se stalo, že jsem se s doc. Šprindrichem po téměř 50 letech opět setkal. Stalo se tak po mém nástupu na Radiodiagnostickou kliniku 3. LF UK v Praze v roce 2007 a je mi ctí, že mohu jednu z nejvýznamnějších osobností české radiologie považovat za svého nejbližšího spolupracovníka.

Za všechno, co doc. Šprindrich pro obor radiologie a Radiodiagnostickou kliniku 3. LF UK vykonal a ještě vykoná, bych mu chtěl z celého srdce poděkovat a k jeho významnému jubileu za sebe a všechny spolupracovníky popřát do dalších let pevné zdraví a co nejvíce osobní pohody a spokojenosti.

doc. MUDr. Václav Janík, CSc.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět