Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2014;68(2): 137 -147

AKUTNÍ AORTÁLNÍ SYNDROMY - ASPEKTY ZOBRAZENÍ

ACUTE AORTIC SYNDROMES - IMAGING ASPECTS

Jiří Ferda, Petr Duras, Jan Baxa, František Šlauf
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Duras P, Baxa J, Šlauf F. Akutní aortální syndromy - aspekty zobrazení

Přehledové sdělení se věnuje diagnostickému zobrazení akutních aortálních syndromů s důrazem na multidetektorovou výpočetní tomografii a na její význam pro volbu léčby. Diskutovány jsou jednak techniky CT zobrazení včetně CT s EKG synchronizací a dále diagnostické nálezy u disekce aorty, intramurálního hematomu a penetrujícího vředu aorty. Literární data jsou konfrontována s  vlastními zkušenostmi terciárního centra v populaci městského typu.

Klíčová slova: akutní aortální syndrom, MDCT, endovaskulární terapie

SUMMARY

Ferda J, Duras P, Baxa J, Šlauf F. Acute aortic syndromes - imaging aspects

A review payes attention to the importace of the diagnostic imaging in acute aortic syndromes concerning to the multidetector-row computed tomography and its impact on treatment decisions. The several CT techniques including CT with ECG synchronized acquisitions are discussed as well as the diagnostic findings of aortic dissection, intramural hematoma and penetrating aortic ulcer. Bibliographic data are faced with the own experience of the tertiary centre with urban population.

Key words: acute aortic syndrome, MDCT, endovascular repair


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět