Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(2): 129 -136

MULTIDETEKTOROVÁ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE U TRAUMAT - VLIV LOKALIZACE, VELIKOSTI A DENZITY AKTIVNÍHO KRVÁCENÍ NA VOLBU NÁSLEDNÉ TERAPIE

MULTI-DETECTOR ROW COMPUTEDTOMOGRAPHY IN TRAUMA - INFLUENCE OF THE LOCALIZATION, SIZE AND DENSITY OF ACTIVE EXTRAVASATION ON SUBSEQUENT CLINICAL MANAGEMENT

Filip Cihlář1, Roman Mišičko2, Antonín Krajina3, Jiří Cihlář4, Robert Bartoš5, Petr Obruba2, Petra Zasadilová1
1 Radiologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
2 Traumacentrum, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
3 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
4 Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem
5 Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
SOUHRN

Cihlář F, Mišičko R, Krajina A, Cihlář J, Bartoš R, Obruba P, Zasadilová P. Multi-detektorová výpočetní tomografie u traumat - vliv lokalizace, velikosti a denzity aktivního krvácení na volbu následné terapie

Cíl: Při celotělovém multidetektorovém CT vyšetření (MDCT) u poranění narůstá počet zobrazených aktivních krvácení v mimobřišní lokalizaci a stoupá počet konzervativně ošetřených pacientů. Cílem sdělení je zhodnotit naše zkušenosti s diagnostikou aktivního krvácení u traumat pomocí MDCT a posoudit vliv lokalizace, velikosti a denzity aktivního krvácení na volbu následné terapie.

Metodika: V našem souboru z let 2004-2008 a 2010-2013 je 967 po sobě jdoucích pacientů s celotělovým CT vyšetřením, případně vyšetřením hrudníku a břicha. Retrospektivně jsme hodnotili obrazovou dokumentaci se zaměřením na extravazaci kontrastní látky, která prokazuje aktivní krvácení. Hodnotili jsme lokalizaci a počet zdrojů krvácení. Dále jsme hodnotili velikost, plochu, denzitu a relativní denzitu krvácení. Sledovali jsme vstupní systolický tlak, hemodynamický stav, Injury Severity Score a Glasgow Coma Scale. Výsledky byly porovnány s klinickým sledováním a operačními nálezy (konzervativní postup vs. intervence).

Výsledky: Aktivní krvácení jsme detekovali u 128 pacientů z 967 vyšetřených (13,2 %). Celkem bylo nalezeno 183 zdrojů aktivního krvácení. Celkem 86 ložisek krvácení ze 183 (47%) bylo řešeno pomocí intervence - chirurgické či endovaskulární. Volba léčebného postupu významně souvisí s lokalizací krvácení (p = 0,00001). Velikost (p = 0,00001), plocha (p = 0,00001), denzita (p = 0, 01382) a relativní denzita (p = 0,02597) aktivního krvácení je signifikantně vyšší u pacientů s provedenou intervencí.

Závěr: Lokalizace aktivního krvácení je významný prognostický faktor pro volbu následné léčby. Dalšími významnými faktory při volbě mezi konzervativní a  intervenční léčbou jsou velikost a plocha krvácení, jeho denzita a relativní denzita.

Klíčová slova: trauma, aktivní krvácení, multidetektorové CT vyšetření

SUMMARY

Cihlář F, Mišičko R, Krajina A, Cihlář J, Bartoš R, Obruba P, Zasadilová P Multi-detector row computed tomography in trauma - influence of the localization, size and density of active extravasation on subsequent clinical management

Aim: Detection rate of active bleeding in extraabdominal localization and number of nonoperative treatment is increasing in trauma evaluated by whole-body multi-detector row computed tomography (MDCT) imaging. The aim of the study is to evaluate a MDCT detection of the active bleeding in trauma patients, influence of the localization, size and density of active extravasation on subsequent clinical management.

Methods: The authors evaluated consecutive trauma patients examined between 2004-2008 and 2010-2013 who underwent whole-body or abdominal MDCT, and were examined 967 patients. We retrospectively reviewed MDCT images for the presence of extravasated contrast material, findings that represents active hemorrhage. The site and number of the bleeding sites was noted. The size, area, density and relative density of the hemorrhage was noted. We also evaluated systolic blood pressure on admission, hemodynamic status, Injury Severity Score and Glasgow coma scale. Results were compared with clinical follow up or intraoperative findings (nonoperative management vs. intervention).

Results: Active bleeding was detected in 128 (13,2%) of 967 patients. A total of 183 sources of active extravasation were identified. Eighty-six (47%) of 183 bleeding sites underwent immediate intervention - surgical or endovascular. Subsequent clinical management is strongly dependent on the site of active extravasation (p = 0,00001). The size (p = 0,00001), area (p = 0, 00001), density (p = 0,00542) and relative density (p = 0,01919) of active extravasation were significantly higher in patients who underwent intervention.

Conclusion: Location of the site of active extravasation is important predictor of subsequent clinical management. The size, area, density and relative density of active extravasation were also important predictors of subsequent clinical management.

Key words: trauma, active bleeding, multi-detector row computer tomography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět