Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(2): 120 -123

IATROGENNÍ PORANĚNÍ RENÁLNÍCH TEPEN - ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA

IATROGENIC INJURY OF RENAL ARTERIES - ENDOVASCULAR TREATMENT

Marie Černá1, Martin Köcher1, Vojtěch Prášil1, Stanislav Buřval1, David Hradil2, František Hruška2, Vladimír Študent jr.2
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Urologická klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Černá M, Köcher M, Prášil V, Buřval S, Hradil D, Hruška F, Študent V. jr. Iatrogenní poranění renálních tepen - endovaskulární léčba

Cíl: Cílem práce je zhodnotit endovaskulární léčbu iatrogenních poranění renálních tepen.

Metodika: Od listopadu 2005 do listopadu 2013 jsme na našem pracovišti léčili jedenáct pacientů s iatrogenním poraněním renálních tepen. Jednalo se o pět žen a šest mužů ve věku od 45 do 71 let, věkový průměr byl 57, 8 roků. K iatrogennímu poranění došlo u šesti pacientů při perkutánní extrakci konkrementu, u dvou nemocných při parciální nefrektomii, u jedné nemocné při perkutánní nefrostomii a u dvou pacientů při biopsii transplantované ledviny. U sedmi pacientů bylo příčinou hematurie pseudoaneuryzma, u tří nemocných pseudoaneuryzma s arteriovenózní pištěli a u jednoho nemocného arteriovenózní pištěl. Vždy byly poraněny periferní větve renální tepny. U všech nemocných byly k embolizaci použity spirály.

Výsledky: Technická úspěšnost v našem souboru byla 100%. U všech nemocných došlo k zástavě krvácení a u nemocných s transplantovanou ledvinou se zlepšila funkce. Nedošlo k žádné závažné komplikaci.

Závěr: Endovaskulární léčba iatrogenních poranění renálních tepen je jednoduchá, bezpečná a velmi účinná.

Klíčová slova: ledvinná tepna, iatrogenní poranění, endovaskulární léčba

SUMMARY

Černá M, Köcher M, Prášil V, Buřval S, Hradil D, Hruška F, Študent V jr. Iatrogenic injury of renal arteries - endovascular treatment

Aim: To evaluate the outcome of endovascular treatment of iatrogenic injury of renal arteries.

Method: From November 2005 to November 2013 we treated 11 patients with iatrogenic injury of renal arteries. There were 5 women and 6 men, aged from 45 to 71; the average age was 57.8 years. Cause of injury was percutaneous extraction of concrements in 6 patients, partial nephrectomy in 2 patients and biopsy of transplant kidney in 2 patients. All patients had hematuria. Source of hematuria was pseudoaneurysm in 7 patients, pseudoaenurysm and arteriovenous fistula in 3 patients and arteriovenous fistula in one patient. Peripheral branches were injured in all patients. Renal injury was managed by coil embolization in all cases.

Results: Technical success was achieved in 100%. Clinical success (stop hematuria, hemodynamic stability, improved function of transplant kidneys) was 100%. No major complication was found.

Conclusion: Endovascular treatment of iatrogenic injury of renal arteries is simple, safe and very effective.

Key words: renal artery, iatrogenic injury, endovascular treatment


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět