Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(2): 113 -119

EMBOLIZACE PORTÁLNÍ ŽÍLY POLY (2-HYDROXYETHYLMETHAKRYLÁTEM) PŘED ROZSÁHLOU HEPATEKTOMIÍ

PORTAL VEIN EMBOLIZATION PRIOR EXTENDED RIGHT HEPATECTOMY USING POLY(2-HYDROXYETHYLMETHACRYLATE)

Jan H. Peregrin1, Jozef Kováč1, Dana Kautznerová1, Eva Honsová3, Martin Oliverius2, Martin Köcher4, Marie Černá4, Vlastimil Válek5, Tomáš Andrašina5, Martin Přádný6, Jiří Michálek6
1 Oddělení diagnostické a intervenční radiologie IKEM, Praha
2 Oddělenítransplantační chirurgie IKEM, Praha
3 Oddělení klinické a transplantační patologie IKEM, Praha
4 Klinika radiologie FN, Olomouc
5 Klinika radiologie FN, Brno-Bohunice
6 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha
SOUHRN

Peregrin JH, Kováč J, Kautznerová D, Honsová E, Oliverius M, Köcher M, Černá M, Válek V, Andrašina T, Přádný M, Michálek J. Embolizace portální žíly poly(2-hydroxyethylmethakrylátem) před rozsáhlou hepatektomií

Cíl: Primárním cílem je zjistit, zda nesíťovaný poly(2-hydroxyethylmethakrylát) (PHEMA) je vhodný pro embolizaci pra-vostranného portálního řečiště u pacientů před rozšířenou pravostrannou hepatektomií. Sekundárním cílem je srovnání dvou způsobů určování objemu jater: CT volumetrie a určení objemu jater podle povrchu těla.

Metodika: Na třech pracovištích byla prováděna embolizace pravostranné porty látkou PHEMA u celkem 22 pacientů. Výkon byl prováděn retrográdní katetrizací pravostranné porty z transhepatického vpichu. Za průměrně 39,7 (10-120) dní byla zhodnocena hypertrofie levého laloku. Hypertrofie levého laloku byla posuzována vzhledem k objemu celých jater vypočteného CT volumetrií a k objemu jater určeného pomocí povrchu těla.

Výsledky: U všech pacientů byl výkon technicky úspěšný a podařilo se uzavřít pravostranné portální řečiště. U 14 pacientů stoupla velikost levého laloku o  nejméně pět procent celkového objemu jater. V žádném případě nedošlo ke komplikaci, která by souvisela s typem embolizačního materiálu nebo jeho aplikací. Objemy jaterní tkáně určené dvěma různými metodami se od sebe dosti podstatně liší, zejména u extrémně velkých či extrémně malých jater.

Závěr: PHEMA se osvědčil jako vhodný embolizační prostředek pro uzávěr portálního řečiště u pacientů, kteří mají podstoupit rozšířenou hepatektomii, a u kterých se předpokládal příliš malý objem jaterní tkáně po resekci. Obě metody testované k určení objemu jater lze použít, výsledky se ale od sebe mohou dost podstatně lišit.

Klíčová slova: rozšířená pravostranná hepatektomie, embolizace portální žíly, embolizací indukovaná hypertrofie levého laloku jaterního

SUMMARY

Peregrin JH, Kováč J, Kautznerová D, Honsová E, Oliverius M, Köcher M, Černá M, Válek V, Andrašina T, Přádný M, Michálek J. Portal vein embolization prior extended right hepatectomy using poly-(2-hydroxyethyl methacrylate)

Aim: Primary aim is to find out if PHEMA (2-hydroxymethacrylate) is suitable for embolization of right liver lobe portal vein in patients indicated for extensive right lobe hepatectomy. Secondary aim is to compare two methods of liver volume estimation: standard liver CT volume calculation and liver volume estimation according to body surface area.

Method: Embolization of right liver lobe using PHEMA was performed at three different hospitals in total of 22 patients. Embolization was done from transhepatic approach by retrograde portal vein catheterization. After average 39.7 (10-120) days a hypertrophy of left liver lobe was measured. Left liver lobe posthypertrophic volume was compared to total liver volume calculated by two ways - one from CT volumetry, the other one estimated from body surface area.

Results: Technical success was achieved in all procedures; right liver lobe portal vein was occluded in all cases. In 14 patients the volume of left liver lobe increased at least by five percent or more of the total liver volume. We did not experience any complication connected to embolization material property or to the way the embolization was performed. Total liver volumes estimated by two methods differ notably especially in extremely small or big liver.

Conclusion: PHEMA proved to be suitable material for portal vein embolization in patients indicated to extended right lobe hepatectomy with predicted too small remnant liver volume postoperatively Both methods recommended for calculation of liver volume could be used, but the results could differ significantly.

Key words: extended right hepatectomy portal vein embolization, embolization iduced left liver lobe hypertrophy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět