Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(2): 85 -96

TRANSARTERIÁLNÍ RADIOEMBOLIZACE JATERNÍCH NÁDORŮ MIKROČÁSTICEMI S 90-YTTRIEM - PRVNÍ ZKUŠENOSTI

TRANSARTERIAL RADIOEMBOLISATION OF LIVER TUMORS WITH 90-YTRIUM MICROSPHERES - EARLY EXPERIENCE

Jiří Ferda1, Petr Duras1, Vladislav Třeška2, Tomáš Skalický2, František Šlauf1, Alexander Malán1, Jaroslav Havel1, Jindřich Fínek3
1 Klinika zobrazovacích meLod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Klinika onkologie a radioterapie LFUKaFN,Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Duras P, Třeška V, Skalický T, Šlauf F, Malán A, Havel J, Fínek J. Transarteriální radioembolizace jaterních nádorů mikročásticemi s 90-yttriem - první zkušenosti

Cíl: Zhodnotit první zkušenosti s prováděním transarteriální radioembolizace (TARE) jaterních nádorů mikročásticemi s obsahem 90-yttria

Metodika: V průběhu 6 měsíců jsme provedli u šesti nemocných TARE s aplikací skleněných mikročástic TheraSphere®. U čtyř nemocných šlo o metastatické postižení jater kolorektálním karcinomem, u dvou nemocných hepatocelulárním karcinomem. U nemocných jsme sledovali peri- a postprocedurální průběh, výskyt komplikací, WHO performance status a časný efekt léčby.

Výsledky: Ani u jednoho z nemocných jsme nezaznamenali závažné komplikace léčby, při sledování účinků léčby bylo po 6 týdnech zjištěno, že u jedné nemocné došlo k rapidnímu zlepšení WHO performance status o tři kategorie, u  ostatních byl status zachován, ani u jednoho nemocného v časném horizontu nebyla zaregistrována jaterní progrese onemocnění.

Závěr: První zkušenosti s TARE ukazují i u nemocných s neresekabilním jaterním postižením dobrou toleranci léčby a slibné výsledky terapie.

Klíčová slova: 90-yttrium, radioembolizace metastázy kolorektálního karcinomu, hepatocelulární karcinom

SUMMARY

Ferda J, Duras P, Třeška V, Skalický T, Šlauf F, Malán A, Havel J, Fínek J. Transarterial radioembolisation of liver tumors with 90-ytrium microspheres - early experience

Aim: To evaluate an early experience with transarterial radioembolisation of liver tumors with microspheres with 90-yttrium.

Method: During 6 monnths, we performed 6 months TARE with the application of glass-microspheres TheraSphere®. In 4 patients.colorectal carcinoma metastases were treated, in 2 hepatocellular carcinoma respectivelly In patients, the peri- and post-procedural disease development was surveyed according complications, WHO performance status an early effect of therapy.

Results: No severe complication was noted, during 6 weeks was noted only one extreme improvement of WHO performance status with decrease by 3 grades, in rest of patients the performance status was unchanged. No progression in liver was noted within 6 weeks.

Conclusion: Our early experience with TARE showed high safety, therapy is well tolerated and the therapy results are promising.

Key words: 90-yttrium, radioembolisation, metastases of colorectal carcinoma, hepatocellular carcinoma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět