Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2014;68(3): 223 -226

PROCES MYELINIZACE MOZKU U DĚTÍ A JEHO DIAGNOSTIKA POMOCÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD

THE PROCESS OF MYELINATION OFTHE BRAIN IN CHILDREN AND ITS DIAGNOSIS USING IMAGING METHODS

Martin Kynčl, Blanka Prosová, Eliška Mlynářové Martina, Ptáčníkova
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
SOUHRN

Kynčl M, Prosová B, Mlynářová E, Ptáčníkova M. Proces myelinizace mozku u dětí a jeho diagnostika pomocí zobrazovacích metod

Cílem práce je shrnout základní údaje týkající se myelinizace mozku dítěte v  různých obdobích zrání mozku s určením časových milníků usnadňujících její praktické hodnocení. V další řadě se autoři zabývají možnostmi zobrazení procesu myelinizace mozku v dětském věku ve vztahu k její dynamice, variabilitě a souvisejícím patologickým nálezům především v zobrazení pomocí magnetické rezonance.

Klíčová slova: myelinizace, centrální nervový systém, diagnostika, dětský věk

SUMMARY

Kynčl M, Prosová B, Mlynářová E, Ptáčníkova M. The process of myelination of the brain in children and its diagnosis using imaging methods

The goal is to summarize the basic data relating to the myelination of child's brain at different periods of the maturation of the brain, identifying the time milestones to facilitate its practical evaluation. In the next series, the authors display options of imaging the process of myelination of the brain in children in relation to its dynamics, variability and related pathological findings by the magnetic resonance mainly.

Key words: myelination, central nervous system, diagnostics, a children's age


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět