Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2014;68(3): 212 -218

OPTIMALIZACE RADIAČNÍ ZÁTĚŽE A PŘIZPŮSOBENÍ RADIOLOGICKÝCH PŘÍSTROJŮ PRO VYŠETŘENÍ DĚTÍ

RADIATION PROTECTION OPTIMIZATION AND RADIOLOGICAL EQUIPMENT ADAPTATION FOR CHILDREN EXAMINATION

Kateřina Daníčková 1, Dáša Chmelová2, Miloslav Roček1
1 Klinika zobrazovacích metod FN Motol, Praha
2 PTÚ FN Motol, Praha
SOUHRN

Daníčková K, Chmelová D, Roček M. Optimalizace radiační zátěže a přizpůsobení radiologických přístrojů pro vyšetření dětí

Optimalizace radiační ochrany byla vždy prioritou, zejména v pediatrii. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu vyšetření je nutné se zaměřit na základní principy radiační ochrany - zdůvodnění a optimalizaci. Užitečným nástrojem optimalizace je stanovení místních diagnostických referenčních úrovní (MDRÚ). Další klíčovou roli v optimalizaci hraje nastavení a přizpůsobení radiologických přístrojů dětskému pacientovi. I když je každá modalita specifická, lze dodržet několik obecných pravidel. Zásadní je úprava expozičního nastavení, orgánové automatiky, případně použití manuálního režimu. U CT dávku významně ovlivňuje volba správného vyšetřovacího protokolu specifického podle věku, váhy nebo diagnózy. Optimalizace v radiační ochraně představuje komplex vzájemně na sebe navazujících kroků. I v pediatrii optimalizace neznamená, že dávka musí být minimální za každou cenu. Optimalizace znamená, že dávka musí být minimální pro získání kvalitní diagnostické informace.

Klíčová slova: optimalizace, pediatrie, referenční úrovně, expoziční nastavení

SUMMARY

Daníčková K, Chmelová D, Roček M. Radiation protection optimization and radiological equipment adaptation for children examination

Optimization of radiation protection has always been a priority, especially in pediatrics. Due to the growing number of examinations it is necessary to focus on the basic principles of radiation protection - justification and optimization. A useful tool for optimaliza-tion is establishing local diagnostic reference levels (DRL). Another key role is the setting and adjustment of the radiological device used for children. Although each modality is specific, some general rules exist. The adjustment of exposure settings, automatic exposure control, or using the manual mode. In CT, the dose is significantly affected by the choice of the right examination protocol according to patient age, bodymass or diagnosis. Optimization of radiation protection is a complex of many interconnected steps. Optimization, also in pediatrics does not mean that the dose must be at minimum at all costs. Optimization means that the dose must be minimal for getting high-quality diagnostic information.

Key words: optimalization, pediatrics, reference levels, exposure settings


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět