Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2014;68(3): 219 -222

PŘÍNOS VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE PŘI HODNOCENÍ PLICNÍHO EMFYZÉMU U PACIENTŮ S  CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ

THE CONTRIBUTION OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN ASSESSMENT OF PULMONARY EMPHYSEMA IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE

Jiří Beneš Jr.1,2, Jiří Votruba3
1 Radiodiagnostické klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Anatomický úsLav 1. LF UK, Praha
3 I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Beneš J, Votruba J. Přínos výpočetní tomografie při hodnocení plicního emfyzému u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Chronická obstrukční plicní nemoc je velmi závažným onemocněním se vzrůstající incidencí. CT vyšetření plic umožňuje zhodnotit plicní parenchym a posoudit jeho změny. Při posuzování změn u plicního emfyzému je třeba hodnotit oblasti snížené denzity plicní a destrukce plicní tkáně, přičemž obraz má často relativně typický charakter v závislosti na nejvíce postižené anatomické části plíce. Vhodnou metodou pro posouzení závažnosti emfyzému je plicní denzitometrie, při níž se hodnotí zastoupení oblastí se sníženou denzitou a  tato hodnota sama o sobě má často větší výpovědní hodnotu než funkční plicní testy. Druhou metodou pro zhodnocení emfyzému plicního je plicní volumetrie, zejména pro potřeby eventuální volumredukční terapie. V tomto směru má velký přínos zejména vyšetření plicních objemů na skenech v nádechu a výdechu.

Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, plicní emfyzém, CT, plicní denzitometrie, plicní volumetrie

SUMMARY

Beneš J, Votruba J. The contribution of computed tomography in assessment of pulmonary emphysema in patients with chronic obstructive lung disease

Chronic obstructive pulmonary disease is a severe condition with increasing frequency in population. CT examination is able to assess morphological characteristics of pulmonary tissue and its changes. The main pathologies visible on CT scans are decreased tissue attenuation and lung tissue destruction. Apart from conventional CT description, two new methods can contribute to CT evaluation. First is lung tissue densitometry that measures percentage of low attenuation areas (LAA%) in lungs. This parameter often seems to be more sensitive than functional pulmonary tests. Second is lung volumetry This method is very important especially for volume reduction therapies (either surgical or endoscopical).

Key words: chronic obstructive lung disease, pulmonary emphysema, computed tomography, lung densitometry, lung volumetry


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět