Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2014;68(3): 191 -194

EXTRAKARDIÁLNÍ NÁLEZY U CT SRDCE

EXTRACARDIAC FINDINGS IN CARDIAC CT

Lukáš Lambert1, Lucie Šimáková1, Petr Kuchyňka2, Jan Daneš1
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1. FF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Lambert L, Šimáková L, Kuchyňka P, Daneš J. Extrakardiální nálezy u CT srdce

Extrakardiální patologie u CT srdce prováděného z jakékoliv indikace nalézáme u 10 až 60 % pacientů v závislosti na populaci, průměru zobrazované oblasti (FOV), podání kontrastní látky, dále na tom, zda vyšetření interpretuje radiolog nebo kardiolog a zda je v dané geografické oblasti praktikována defenzivní medicína. U vyšetření provedených se širokým FOV nalézáme oproti úzkému FOV extrakardiální patologii u dalších zhruba 10% pacientů. Přibližně 19-26% z těchto nálezů vyžaduje další vyšetření. Výhodou identifikace extrakardiálních nálezů je možnost stanovení alternativní diagnózy, která vysvětluje obtíže pacienta (např. pleuritida, hiátová hernie). Hlavní nevýhodou je nízká výtěžnost, finanční náklady a radiační zátěž při následných vyšetřeních. Na druhou stranu u značné části pacientů není i potenciálně významný nález podroben dalšímu vyšetření. Otázkou zůstává, zda riziko přehlédnutí extrakardiální patologie (riziko sporu) je větší než potenciální benefit pro pacienta - to je však společné téma i pro další vyšetření (např. CT páteře).

Klíčová slova: CT koronarografie, extrakardiální nálezy

SUMMARY

Lambert L, Šimáková L, Kuchyňka P, Daneš J. Extracardiac findings in cardiac CT

Non-cardiac pathology in CT imaging of the heart can be found in 10-60% of patients depending on the population, field of view (FOV), administration of contrast material, practicing of defensive medicine, and whether the examination is interpreted by a radiologist or a cardiologist. When large FOV is used, non-cardiac findings can be found in additional 10% of patients compared to small FOV. Around 19-26% of secondary findings require further workup. Identification of non-cardiac findings has its merits: alternative diagnosis that may explain patients complaints (eg. pleurisy, hiatal hernia). Its major drawbacks include low yield of clinically significant pathology, cost and radiation burden of subsequent examinations. On the other hand, in many patients even a potentially significant finding is not subject to further workup. The vexed question whether the risk of overlooking a non-cardiac pathology (risk of litigation) is greater than the potential benefit for a  patient is a topic common with other examinations (eg. CT of spine).

Key words: coronary CT angiography extracardiac findings


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět