Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(4): 323 -326

FREKVENCIA VÝSKYTU UNILATERÁLNEHO A BILATERÁLNEHO POSTIHNUTIA OBLIČIEK PRI AKÚTNEJ PYELONEFRITÍDE U DETÍ A MOŽNOSTI JEJ DIAGNOSTIKY

FREQUENCY AND DIAGNOSTICS OF UNILATERAL AND BILATERAL KIDNEY INVOLVEMENT IN ACUTE PYELONEPHRITIS IN CHILDREN

Zuzana Lysá, Oľga Červeňová, Andrea Černianska, Daniela Miklovičová
I. Detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
SÚHRN

Lysá Z, Červeňová O, Černianska A, Miklovičová D. Frekvencia výskytu unilaterálneho a bilaterálneho postihnutia obličiek pri akútnej pyelonefritíde u detí a možnosti jej diagnostiky

Cieľ: Včasná diagnostika a liečba infekcie horných močových ciest je v detskom veku náročná a veľmi dôležitá vzhľadom na prognózu ochorenia. Cieľom našej práce bolo overiť možnosti využitia merania indexu rezistencie počas akútnej pyelonefritídy pri diagnostike ochorenia a pri určovaní rozsahu postihnutia obličiek.

Metódy: Do súboru bolo zaradených 53 detí (43 dievčat, 10 chlapcov) vo veku 0-19 rokov s prvým atakom akútnej pyelonefritídy. Pacienti boli rozdelení do troch vekových skupín - deti do 4 rokov, od 4 do 7 rokov a deti nad 7 rokov a  porovnávali sa so skupinou 29 detí bez príznakov akútnej infekcie a s normálnou funkciou obličiek. U 37 detí sme urobili analýzu rozsahu postihnutia zápalovým procesom. U všetkých pacientov bolo realizované ultrasonografické vyšetrenie uropoetického traktu do 72 hodín od začiatku hospitalizácie zamerané na morfológiu obličiek a meranie indexu rezistencie (RI) prostredníctvom dopplerovskej sonografie. Vo všetkých troch vekových kategóriách boli zistené signifikantne vyššie hodnoty RI pri zápalom postihnutých obličkách oproti obličkám kontrolnej skupiny.

Výsledky: U 24 detí (64,8 %) išlo o unilaterálny zápalový proces a u 13 detí (35,2 %) išlo o proces bilaterálny.

Záver: Na základe výsledkov možno skonštatovať, že meranie RI má výrazný prínos v diagnostike nejednoznačných prípadov akútnej pyelonefritídy, ako aj v  možnosti určenia rozsahu postihnutia obličiek a možno ho odporučiť ako diagnostický postup doplňujúci štandardné diagnostické metodiky.

Klíčová slova: akútna pyelonefritída, bilaterálna pyelonefritída, dopplerovská ultrasonografia, index rezistencie, unilaterálna pyelonefritída

SUMMARY

Lysá Z, Červeňová O, Černianska A, Miklovičová D. Frequency and diagnostics of unilateral and bilateral kidney involvement in acute pyelonephritis in children

Aim: Early diagnosis and treatment of infections of the upper urinary tract in children is difficult and very important with regard to the prognosis of the disease. The aim of our study was to verify the possibility of using measurements of resistivity index during acute pyelonephritis in the diagnosis of disease and to determine the extent of renal involvement.

Methods: 53 children were eligible in the group (43 girls, 10 boys) at the age of 0-19 years at the first attack of acute pyelonephritis. The patients were divided into three age groups - children up to 4 years, 4 to 7 years and children older than 7 years and they were compared with a group of 29 children without symptoms of acute infection and normal kidney function. Ultrasonography examination of uropoietic tract oriented to kidney morphology was performed in all patients up to 72 hours from the beginning of hospitaliza-tion and RI was measured by beans of Doppler sonography In all the three age categories the authors detected significantly higher values of RI in kidneys affected by inflammation as compared with kidneys of the control group.

Results: In 24 children (64.8%) was a unilateral inflammatory process and in 13 children (35.2%) was a bilateral process.

Conclusion: Based on the results it may be concluded that the measurement of RI has significant benefits in the diagnosis of equivocal cases of acute pyelonephritis, as well as the possibility of determining the extent of renal involvement and can be recommended as a complementary diagnostic procedure.

Key words: acute pyelonephritis, bilateral pyelonephritis, Doppler sonography, resistance index, unilateral pyelonephritis


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět