Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(4): 318 -322

RADIAČNÍ ZÁTĚŽ RUKOU PRACOVNÍKŮ BĚHEM PŘÍPRAVY A APLIKACE RADIOFARMAK ZNAČENÝCH RADIONUKLIDEM 18F

THE RADIATION EXPOSURE OF WORKERS

Jana Hudzietzová1, Marko Fülöp2, Jozef Sabol3, Jiří Doležal4
1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno
2 Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava, Slovenská republika
3 PA ČR v Praze, Katedra krizového řízení, Praha
4 ONM FN, Hradec Králové
SOUHRN

Hudzietzová J, Fülöp M, Sabol J, Doležal J. Radiační zátěž rukou pracovníků během přípravy a aplikace radiofarmak značených radionuklidem 18F

Cíl: Záměrem práce bylo stanovení lokálního ozáření kůže rukou pracovníků na Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Metodika: Pomocí rukavic s 12 termoluminiscenčními dozimetry byla provedena měření u dvou pracovníků připravujících a čtyř pracovníků aplikujících radiofarmakum značené 18F. U každého pracovníka proběhly tři cykly měření (jeden cyklus měření činil 25 natažení či aplikací). Průměrná aktivita na jedno měření činila 9-13 GBq. U každého pracovníka byla zjištěna poloha a  hodnota maximálního lokálního ozáření kůže ruky, ze kterého byl proveden odhad maximálního lokálního ozáření za 1 rok.

Výsledky: Průměrné lokální ozáření kůže rukou pracovníků připravujících pozitronové radiofarmakum činilo 0,16 ± 0,11 mSv/GBq (levá ruka) a 0,23 ± 0,05 mSv/GBq (pravá ruka). U pracovníků, kteří aplikovali radiofarmakum značené 18F, bylo naměřeno průměrné lokální ozáření kůže ruky 0,41 ±? 0,10 mSv/GBq (levá ruka) a 0,11 ± 0,06 mSv/GBq (pravá ruka). Nejčastější poloha výskytu lokálního maxima ozáření kůže ruky byla špička ukazováčku.

Závěr: Z maximálních lokálních hodnot ozáření kůže ruky bylo odhadnuto, že za předpokladu ročního počtu přibližně 600 natažení nebo 260 aplikací radiofarmaka u sledovaných pracovníků nedojde k překročení vyšetřovací úrovně (150 mSv/rok) ani dávkového limitu na kůži (500 mSv/rok).

Klíčová slova: nukleární medicína, 18F, ozáření kůže ruky pracovníků, termoluminiscenční dozimetry, radiační ochrana

SUMMARY

Hudzietzová J, Fülöp M, Sabol J, Doležal J. The radiation exposure of workers' hands during the preparation and administration of radiopharmaceuticals labelled with a radionuclide 18F

Aim: The paper is aimed at the assessment of the local skin exposure of hands of workers at the Department of Nuclear Medicine of the Faculty Hospital Hradec Králové.

Method: The monitoring, which was carried out using gloves with 12 thermoluminiscent dosimeters, involved two workers preparing and four workers administrating radiopharmaceuticals labelled with 18F. By ever worker took place three cycles of the measurement of application (one cycle of this measurement was 25 preparation or application). The average activity associated with one measurement was in the range of 9-13 GBq. In each worker, the position and maximum local exposure of the skin was determined, based on which the assessment of annual local exposure has been established.

Results: The average local skin exposure of workers engaged in the preparation of positron radiopharmaceuticals amounted to 0.16 ± 0.11 mSv/GBq (left hand) and 0.23 ± 0.05 mSv/GBq (right hand). By the workers they applicated radiopharmaceutical 18F was on average measured local exposure of the skin of the hand 0.41 ± 0.10 mSv/GBq (left hand) and 0.11 ± 0.06 mSv/GBq (right hand). The most frequent position, with the occurrence of the maximum skin exposure, was on the index fingertip.

Conclusion: From results of the local exposure of hands, it was estimated that under the assumption of annual about 600 applications or 260 administration, the monitored workers it may be presumed that their annual exposure would not exceed the investigation level (150 mSv/y) or dose limit for the skin (500 mSv/y).

Key words: nuclear medicine, 18F, skin exposure of the hand, thermoluminescent dosimeters, radiation protection


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět