Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(4): 311 -317

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP KE SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO AKUTNÍ MYOKARDITIDĚ S VYUŽITÍM MAGNETICKÉ REZONANCE - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

COMPREHENSIVE APPROACH TO FOLLOW-UP OF PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDITIS INCLUDING MAGNETIC RESONANCE - PRELIMINARY RESULTS

Jakub Šedivý1, Jan Baxa2, Milan Hromádka1, Táňa Matoušková2, Richard Rokyta1, Jiří Ferda2
1 Kardiologické oddělení, Komplexní kardiovaskulární centrum FN, Plzeň
2 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Šedivý J, Baxa J, Hromádka M, Matoušková T, Rokyta R, Ferda J. Komplexní přístup ke sledování pacientů po akutní myokarditidě s využitím magnetické rezonance - předběžné výsledky

Cíl: Prospektivní sledování pacientů po prodělané akutní myokarditidě s cílem posoudit přínos a bezpečnosti pravidelného sledování pacientů pomocí magnetické rezonance (MR), laboratorních hodnot kardiospecifických enzymů a  bicyklové ergometrie s ohledem na možné zkrácení doporučovaného přísného klidového režimu.

Metodika: U 21 pacientů s diagnostikovanou akutní myokarditidou (včetně přítomnosti pozdního sycení - LGE při vstupní MR) byla v intervalu 1 a 6 měsíců provedena kontrolní MR, stanovení hladiny hypersenzitivního troponinu I  (hs-Tn) a bicyklová ergometrie. Obrazová analýza byla zaměřena na vývoj rozsahu a intenzity LGE lézí v MR, výsledky byly porovnány s vývojem hs-Tn a  výsledku bicyklové ergometrie po 1 měsíci.

Výsledky: Předběžné výsledky studie prokázaly, že u všech pacientů byla prokázána regrese rozsahu i intenzity LGE při kontrolních vyšetřeních a  zároveň nebyl prokázán rozvoj systolické dysfunkce levé komory srdeční u  žádného pacienta. Tento vývoj korespondoval s vývojem průměrné hodnoty hs-Tn (z 9214,2 µg/1 na 25,4 µg/1). Při bicyklové ergometru nebyly prokázány závažné arytmie a všichni pacienti prokázali dobrou toleranci fyzické zátěže (minimálně 150 W).

Závěr: Předběžné výsledky naší studie ukazují, že kombinace magnetické rezonance, hodnoty hs-Tn a bicyklové ergometrie je bezpečná a přínosná pro sledování pacientů po prodělané akutní myokarditidě. Důkladná analýza provedených výše uvedených vyšetření v delších intervalech je nezbytná pro možnou stratifikaci rizika u pacientů i s ohledem na délku doporučeného klidového režimu.

Klíčová slova: akutní myokarditida, magnetická rezonance, pozdní sycení, bicyklová ergometrie, dilatační kardiomyopatie

SUMMARY

Šedivý J, Baxa J, Hromádka M, Matoušková T, Rokyta R, Ferda J. Comprehensive approach to follow-up of patients after acute myocarditis including magnetic resonance - preliminary results

Aim: Prospective study of patients following an acute myocarditis in order to assess the benefits and safety of regular monitoring using MRI, laboratory values of cardiac enzymes and exercise ECG.

Methods: 21 patients with acute myocarditis (diagnosis including the presence of late gadolinium enhancement - LGE at acute MR) underwent in 1 and 6 months interval a follow-up MRI, level of hypersensitive tro-ponin I (hs-Tn) and the exercise ECG. Image analysis was focused on the development of LGE extent and intensity, results were compared with the development of hs-Tn and exercise ECG in 1 month follow-up.

Results: Preliminary results of the study prove regression of the extent and intensity of LGE in all patients and normal left ventricular systolic function in all patients in 1 and 6 months follow-up. This trend corresponds with the development of the average value of hs-Tn (from 9214.2 µg/1 to 25.4 µg/1). During exercise ECG severe arrhythmia was not identified and all patients showed good tolerance of physical burden (at least 150 W).

Conclusion: Preliminary results of our study indicate that the combination of MR, the value of hs-Tn and exercise ECG is safe and beneficial for follow-up of patients after acute myocarditis. A thorough analysis at longer intervals is necessary for possible risk stratification of patients with regard to the duration of recommended rest interval duration.

Key words: acute myocarditis, magnetic resonance, late gadolinium enhancement, exercise ECG, dilated cardiomyopathy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět