Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2014;68(4): 298 -310

RENTGENOVÉ ZOBRAZOVACIE VYŠETRENIA U PACIENTOV S PECTUS EXCAVATUM

RADIOLOGICAL EVALUATION IN PATIENTS WITH PECTUS EXCAVATUM

Martin Lučenič, Miroslav Janík, Peter Juhos, Roman Benej, Svetozár Harušiak
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UN, Bratislava, Slovenská republika
SOUHRN

Lučenič M, Janík M, Juhos P, Benej R, Haruštiak S. Rentgenové zobrazovacie vyšetrenia u pacientov s pectus excavatum

Pectus excavatum je najčastejšou vrodenou deformitou hrudníka. Deformitu ťažkého stupňa musíme považovať za absolútnu indikáciu na operačnú korekciu. Závažnosť deformity určená s pomocou rentgenových zobrazovacích vyšetrení je najdôležitejším indikačným kritériom. Štandardné RTG vyšetrenie hrudníka v  dvoch projekciách, natívne špirálové MDCT vyšetrenie ponúkajú možnosť zhodnotiť rôzne základné ukazovatele závažnosti deformity, ako sú napríklad Halierov index, korekčný vertebrálny a fronto-sagitálny index. Rozvoj minimálne invazívnych operačných techník a narastajúci počet pacientov s  asymetrickou deformitou liečených touto technikou priniesol potrebu nových indexov, ktoré operatérovi umožnia individuálne predtvarovať dlahu aj v tejto skupine pacientov. Autori práce sa v práci zamerali aj na komplikácie operačnej korekcie a typické nálezy, ktoré umožnia rentgenológovi tieto komplikácie zachytiť.

Klíčová slova: MDCT, MIRPE, modifikovaná Ravitchova korekcia, pectus excavatum, RTG hrudníka

SUMMARY

Lučenič M, Janík M, Juhos P, Benej R, Haruštiak S. Radiological evaluation in patients with pectus excavatum

Pectus excavatum is the most common inborn deformity of the chest. Severe deformity is considered to be an absolute indication for surgical correction. Indication criterias are dependent on multiple factors, but the severity of the malformation based on rádiológie assessment is the most important. Standard chest X-ray and native MDCT examination offer the evaluation of the severity of the deformity with the use of basic indices like Halier, correctional, vertebral or fronto-sagittal index. The evolution of minimally invasive pectus excavatum repair (MIRPE) and high number of asymmetric deformities treated with this procedure has brought the necessity for the creation of new indices. These indices help surgeons to individually preshape implanted bar in complex cases. Authors concentrate on complications of both procedures and their typical radiological findings.

Key words: chest X-ray, MDCT, MIRPE, pectus excavatum, highly modified Ravitch repair


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět