Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2014;68(4): 289 -293

MR VYŠETŘENÍ PENISU U PACIENTA S PRIAPISMEM

MRI OF THE PENIS IN THE MANAGEMENT OF A PATIENT PRESENTING WITH PRIAPISM

Martin Mašek1, Andrea Burgetová1, Manuela Vaněčková1, Vladimír Černý1, Tomáš Hanuš2, Radim Kočvara2, Libor Zámečník2
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Mašek M, Burgetová A, Vaněčková M, Černý V, Hanuš T, Kočvara R, Zámečník L. MR vyšetření penisu u pacienta s priapismem

Nízkoprůtokový (ischemický) priapismus patří mezi urgentní stavy v urologii. Pokud není včas a adekvátně léčen, vede ke vzniku trvalé erektilní dysfunkce na podkladě ireverzibilní fibrózy kavernózních těles. V našem případě je popsán diagnostický a terapeutický postup u pacienta s ischemickým priapismem, vzniklým pravděpodobně v souvislosti s užíváním psychofarmak.

Klíčová slova: penis, priapismus, magnetická rezonance

SUMMARY

Mašek M, Burgetová A, Vaněčková M, Černý V, Hanuš T, Kočvara R, Zámečník L. MRI of the penis in the management of a patient presenting with priapism

Low-flow (ischemic) priapism is one of the urgent conditions in urology. If not promptly and adequately treated, it leads to a permanent erectile dysfunction caused by irreversible fibrosis of corpora cavenosa. In the presented case, we have described diagnostic and therapeutic procedures for a  patient with ischemic priapism, most likely caused by use of psychotropic drugs.

Key words: penis, priapism, magnetic resonance imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět