Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2014;68(4): 273 -281

HODNOCENÍ PLICNÍ HYPERTENZE NA SKIAGRAMU HRUDNÍKU A HRCT PLIC U NEMOCNÝCH S  CHRONICKÝM PLICNÍM ONEMOCNĚNÍM

PULMONARY HYPERTENSION EVALUATION ON CHEST RADIOGRAPH AND HRCT OF THE LUNGS IN PATIENTS WITH CHRONIC PULMONARY DISEASE

Jan Brožík1,2, Vladimír Bartoš3, Eva Kočová1, Leo Steinhart1, Martin Slanina1, Pavel Eliáš1
1 Radiologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2 Radiology Department, Glenfield Hospital, University Hospitals of Leicester, Groby Rd, Leicester LE3 9QP, Velká Británie
3 Plicní klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
SOUHRN

Brožík J, Bartoš V, Kočová E, Steinhart L, Slanina M, Eliáš P. Hodnocení plicní hypertenze na skiagramu hrudníku a HRCT plic u nemocných s chronickým plicním onemocněním

Cíl: Určení vztahu vybraných ukazatelů ke střednímu tlaku v plicnici (mPAP). Posouzení přítomnosti plicní hypertenze (PH) na základě RTG a HRCT obrazů.

Metodika: 53 nemocných s chronickým plicním onemocněním podstoupilo pravostrannou srdeční katetrizaci, RTG hrudníku a HRCT plic. U 30 nemocných byla PH potvrzena. Skiagramy i HRCT byly hodnoceny třemi radiology, kteří se kromě jednotlivých nálezů vyjadřovali k přítomnosti PH. Byl vyhodnocen vztah relevantních parametrů k mPAP a shoda radiologů s objektivní přítomností PH.

Výsledky: Nejsilnější vazba k mPAP byla na RTG hrudníku nalezena u poměru TI/ LHB (r = 0,256650, p = 0,02048) a šíře truncus intermedius (r = 0,188897, p = 0,023362). U HRCT vyšetření jsme nalezli významnou vazbu mezi hodnotou mPAP a  průměrem kmene plicnice (r = 0,396894, p = 0,000001) a indexem PA/AA (r = 0, 382652, p = 0,000002). Hodnota rozhodovací meze pro PH u průměru kmene plicnice byla 31,2 mm se specificitou 80,769 % a senzitivitou 68,182 %. Shoda radiologů s mPAP při hodnocení RTG byla 58,49 %, 54,72 % a 64,15 %, při hodnocení HRCT byla 70,83 %, 60,42 % a 62,50 %.

Závěr: Existuje vztah mezi šíří centrálních úseků plicních tepen a mPAP. Při pozitivitě několika specifických nálezů lze vyjádřit podezření na PH, při jejich absenci lze PH vyloučit s velkou pravděpodobností.

Klíčová slova: RTG hrudníku, CT s vysokým rozlišením, observační shoda, plicní hypertenze, plicní onemocnění

SUMMARY

Brožík J, Bartoš V, Kočová E, Steinhart L, Slanina M, Eliáš P. Pulmonary hypertension evaluation on chest radiograph and HRCT of the lungs in patients with chronic pulmonary disease

Aim: To evaluate relationship between selected parameters and mean pulmonary artery pressure (mPAP). To assess prediction of pulmonary hypertension (PH) on chest radiographs (CXR) and High-resolution CT (HRCT) of lungs.

Methods: 53 individuals with chronic lung disease underwent right heart cathetrisation, CXR and HRCT. 30 patients had PH confirmed. CXRs and HRCTs were reviewed by three radiologist who besides evaluation of findings stated whether PH is present. Relation between relevant parameters and mPAP and agreement between radiologists and real presence of PH were assessed.

Results: The strongest correlation on CXR was found between mPAP and ratio of right descending pulmonary artery width and the left main bronchus (r = 0.256650, p = 0.02048) and right descending branch of pulmonary artery width (r = 0.188897, p = 0.023362). The strongest correlation on CXR was found between mPAP and pulmonary artery diameter (r = 0.396894, p = 0.000001) and PA/AA ratio (r = 0.382652, p = 0.000002. The cut-off value for PH for PA width was 31,2 mm with specificity 80.769% and sensitivity 68,182%. Agreement between radiologists and value of mPAP was in CXRS 58.49%, 54.72% and 64.15%, in HRCT of the lungs 70.83%, 60.42% and 62.50%.

Conclusion: Width of pulmonary arteries and mPAP are related. If specific imaging findings are present, PH can be suspected, if absent the PH can be ruled out with high likelihood.

Key words: chest X-ray, High-resolution CT, lung disease, interobserver agreement, pulmonary hypertension


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět