Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(1): 27 -31

PŘEDOPERAČNÍ HODNOCENÍ N-STAGINGU KARCINOMU PRSU POMOCÍ 18F-FDG-PET/CT

PRESURGICAL N-STAGING IN BREAST CARCINOMA WITH 18F-FDG-PET/CT

Eva Ferdová1, Jiří Ferda1, Alexander Malán1, Ilona Zedníková2, Andrea Ňaršanská2, Ondřej Hes3
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika FF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdová E, Ferda J, Malán A, Zedníková I, Ňaršanská A, Ondřej H. Předoperační hodnocení N-stagingu karcinomu prsu pomocí 18F-FDG-PET/CT

Cíl: posoudit možnosti hodnocení N-stagingu karcinomu prsu pomocí 18F-FDG-PET/CT.

Metodika: V souboru 26 žen vyšetřených před operací prsu pomocí 18F-FDG-PET/CT byl porovnán výkon zobrazení pomocí dvou přístrojů se tříprstencovým detektorem PET (15 žen) a se čtyřprstencovým detektorem PET (11 žen), kdy ve druhé skupině bylo použito techniky rekonstrukce obrazu time-of-flight a  point spread function a současně snížení dávky aplikovaného radiofarmaka na 2, 5 MBq/kg ve srovnání s 4 MBq/kg.

Výsledky: V celém souboru bylo dosaženo pro hodnocení uzlinových metastáz v  axile senzitivity 85%, specificity 65%, u nemocných vyšetřených pomocí zařízení s time-of-flight a point spread function bylo dosaženo významně lepších výsledků se senzitivitou 100 % a specificitou 80 %.

Závěr: Použitím rekonstrukce obrazu time-of-flight a point spread function dosahuje lepších výsledků v hodnocení uzlinových axilárních metastáz i za současného snížení dávky aplikovaného radiofarmaka na 2,5 MBq/kg.

Klíčová slova: PET/CT, FDG, karcinom prsu, N-staging

SUMMARY

Ferdová E, Ferda J, Malán A, Zedníková I, Ňaršanská A, Ondřej H. Presurgical N-staging in breast carcinoma with 18F-FDG-PET/CT

Aim: to evaluate the possibilities of the N--staging assesment of the breast carcinoma using 18F-FDG-PET/CT.

Method: In 26 women examined before surgery using 18F-FDG-PET/CT, the performance was compared when the three-ring PET system was used (15 women) and four-ring PET system with image reconstruction using time-ofiflight and point spread function even with the radiopharmaceuticals dose reduction to 2.5 MBq/kg from 4 MBq/kg.

Results: The sensitivity to detect axillary lmph nodes metastases reached 85%, specificity of 65% in the whole sample, in patients examined by the system enabling the reconstruction time-of-flight and point spread function, the sensitivity was improved significantly to 100% with specificity of 85%.

Conclusion: The reconstructions of the PET images with time-of-flight and point spread function were enabling the improvement of the diagnostic performance in N-staging of breast carcinoma even the dose of radiopharmaceutical was descreased to 2.5 Mbq/kg.

Key words: PET/CT, FDG, breast cancer, N-staging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět