Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2015;69(1): 9 -19

MULTIPARAMETRICKÉ ZOBRAZENÍ KARCINOMU PRSU NA TŘÍTESLOVÉ MAGNETICKÉ REZONANCI

MULTIPARAMETRIC IMAGING OF THE BREAST CARCINOMA ON THREE-TESLA MAGNETIC

Jiří Ferda1, Jan Kastner1, Radek Tupý1, Ilona Zedníková2, Andrea Ňaršanská2, Ondřej Hes3
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Šiklův ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Kastner J, Tupý R, Zedníkova I, Ňaršanská A, Hes O. Multiparametrické zobrazení karcinomu prsu na tříteslové magnetické rezonanci pomocí osmnáctikanálové prsní cívky

Cíl: Zhodnotit zkušenosti se zobrazením nádorů prsu na 3T MRI pomocí osmnáctikanálové cívky a multiparametrického hodnocení nálezů.

Metodika. Byly porovnány výsledky hodnocení 3T MRI prsů s operačními nálezy u 25 žen s 26 operovanými prsy, průměrný věk žen byl 51,8 v rozpětí 25-67 let. Vyšetřovací protokol zahrnoval provedení morfologického zobrazení, difuzního zobrazení, hodnocení dynamiky sycení tkání včetně farmakodynamické analýzy a hodnocení podílu cholinu ve spektru jednovoxelové MR spektroskopie.

Výsledky: V souboru byla dosažena senzitivita pro odhalení maligního ložiska v  prsu 100% (18/18), specifkita byla 87,5 % (7/8). Nejvyšší dílčí senzitivitu i  specificitu vykazovala restrikce difúze 88,9 % (16/18) a 87,5 % (7/8) následovaná spektroskopií - senzitivita 72,2 % (13/18), specifita 87,5 % (7/8). Při detekci uzlinových metastáz v axile bylo dosaženo senzitivity i  specificity shodně 83.3 %.

Závěr: Multiparametrické zobrazení karcinomu prsu je vysoce senzitivní a  relativně specifickou metodou detekce karcinomu prsu, spolehlivost hodnocení uzlinových metastáz je rovněž uspokojivá.

Klíčová slova: karcinom prsu, 3T MRI, difúzní zobrazení, spektroskopie, multiparametrické zobrazení

SUMMARY

Ferda J, Kastner J, Tupý R, Zedníkova I, Ňaršanská A, Hes O. Multip arame trie imaging of the breast carcinoma on three-Tesla magnetic resonance using eghteen-channel breast coil

Aim: To evaluate the experience with breast tumors imaging on three-Tesla MRI using dedicated eighteen-channel breast coil and multiparametric assessment.

Method: The results of the 3T MRI were compared with those obtained by the histopathological evaluation of the resected breasts. The mean age of women was 51.8 y with the range 25 to 67 y The imaging protocol included the morphological imaging, diffusion imaging, assessment of the dynamic enhancement of the tissue including pharmacodynamic analysis and the assessment of the choline content within the spectrum of the single-voxel MR spectroscopy.

Results: The sensitivity of 100% (18/18), specificity of 87.5% (7/8) was reached in detection of the malignant tumor. The highest particular sensitivity and specificity showed restriction of diffusion 88.9% (16/18) a  87.5% (7/8) followed by the spectroscopy - sensitivity 72.2% (13/18), specificity 87.5% (7/8). In the detection of the axillary lymph nodes metastases, the sensitivity both with specificity reached 83.3%.

Conclusion: The multiparametric evaluation of the breast 3T magnetic resonance is highly sensitive and relative highly specific method of the breast carcinoma detection, the sensitivity and specificity in the evaluation of axillary lymph node sis also sufficient.

Key words: breast carcinoma, 3T MRI, diffusion imaging, spectroscopy, multiparametric assessment


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět