Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(1): 37 -41

ROLE PEROPERAČNÍ ULTRASONOGRAFIE V LÉČBĚ JATERNÍCH METASTÁZ KOLOREKTÁLNÍHO

THE ROLE OF INTRAOPERATIVE ULTRASOUND IN THE TREATMENT OF LIVER METASTASES OF

Eva Korčáková1, Hynek Mírka1,3, Tomáš Skalický2, Vladislav Třeška2, Václav Liška2,3, Jan Baxa1, Eva Ferdová1, Martina Nováková1, Václav Skála1
1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
3 Biomedicínské centrum,
SOUHRN

Korčáková E, Mírka H, Skalický T, Třeška V, Liška V, Baxa J, Ferdova E, Nováková M, Skála V. Role peroperační ultrasonografie v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu - srovnání s výsledky předoperačních zobrazovacích vyšetření

Cíl: Srovnání senzitivity peroperační ultrasonografie (IOUS), CT, MR a PET/CT při detekci jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Metodika: Retrospektivně jsme hodnotili soubor pacientů operovaných pro metastázy kolorektálního karcinomu v letech 2009-2014 na chirurgické klinice v Plzni a srovnávali jsme výsledky předoperačních diagnostických metod (CT, MR či PET/CT) s nálezem IOUS, kterou bereme za zlatý standard. Zjišťovali jsme počet dodatečných lézí objevených až během operačního zákroku prostřednictvím IOUS a vypočítali jsme senzitivitu a specificitu uvedených metod.

Výsledky: Naše výsledky ukazují, že předoperační diagnostické metody mají ve srovnání s IOUS senzitivitu/specificitu: CT 82,2 %/93,1 %, MR 89,3 %/100 %, PET/CT 82,0 %/96,1 % a relativně nízkou negativní prediktivní hodnotu CT 54,9 %, MR 66, 6 %, PET/ CT 52,0 %. Peroperačně bylo nalezeno 18 % dodatečných lézí oproti předoperačnímu CT či PET/CT a 10 % oproti MR.

Závěr: IOUS je metodou poskytující aktuální pohled na játra v okamžiku operace a dokáže s vysokou přesností zhodnotit lokalizaci a velikost řešeného nádoru. Zároveň je nejsenzitivnější v detekci drobných lézí, které nemusí být předoperační zobrazovací metodou zachyceny.

Klíčová slova: peroperační ultrasonografie, kolorektální karcinom, CT, MR, PET/CT

SUMMARY

Korčáková E, Mírka H, Skalický T, Třeška V, Liška V, Baxa J, Ferdova E, Nováková M, Skála V. The role of intraoperative ultrasound in the treatment of liver metastases of colorectal cancer and comparison with the results of preoperative imaging

Aim: Comparison of the sensitivity of intraoperative ultrasonography, CT, MRI and PET/CT in the detection of colorectal cancer metastases.

Method: In cohort of patients which were operated for liver metastases of colorectal carcinoma were retrospectively corelated results of preoperative imaging (CT, MRI and PET/CT) with intraoperative ultrasound. We searched for additional lesions that were invisible in CT, MRI or PET/CT. Sensitivity and specificity of CT, PET/CT and MRI was calculated.

Results: Our results show that preoperative diagnostic methods are compared with the IOUS lower sensitivity/specificity: CT 82.2%/93.1%, MR 89.3%/100%, PET/CT 82.0%/96.1% and low negative predictive value CT 54.9%, MR 66.6%, PET/CT 52.0%. Intraoperatively we found 18% additional lesions compared to preoperative CT or PET/ CT and 10% compared to preoperative MRI.

Conclusion: IOUS is a method that provides synoptic view of the liver at the time of the surgery and it is able to show accurately size and location of operated tumor. It is considered as the most sensitive method in detection of small lesions that maybe missed in preoperative imaging.

Key words: intraoperative ultrasonography, colorectal carcinoma, CT, MR, PET/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět