Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Tematické sdělení


Ces Radiol 2015;69(1): 55 -60

PROGRESÍVNA MULTIFOKÁLNA LEUKOENCEFALOPATIA - MOŽNÁ KOMPLIKÁCIA LIEČBY SCLEROSIS MULTIPLEX NATALIZUMABOM: LITERÁRNY PREHĽAD A KAZUISTIKA

PROGRESSIVE MULTIFOCAL LEUKOENCEPHALOPATHY - A POSSIBLE COMPLICATION OF MULTIPLE SCLEROSIS TREATMENT WITH NATALIZUMAB: REVIEW FROM LITERATURE AND CASE

Monika Daňová1, Eleonóra Klímová2
1 Pro Magnet, s.r.o., magnetická rezonancia Prešov
2 Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a Fakulty zdravotníckych odborov
SÚHRN

Daňová M, Klímová E. Progresívna multifokálna leukoencefalopatia - možná komplikácia liečby sclerosis multiplex natalizumabom: literárny prehľad a  kazuistika

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML) je závažnou oportúnnou infekciou centrálneho nervového systému, ktorá sa typicky vyvíja u ťažko imunokompromitovaných jedincov (s infekciou HIV, hematologickými malignitami, po transplantácii orgánov), ale v poslednej dobe aj u chorých s rôznym typom autoimunitných ochorení, liečených biologickou liečbou.

V liečbe pacientov s vysoko aktívnou relapsujúcou/remitujúcou sclerosis multiplex používame už niekolko rokov natalizumab-rekombinantnú humanizovanú monoklonovú protilátku proti alfa reťazcu - ?4?1 integrínu.

Úspech terapie natalizumabom komplikuje riziko vzniku PML, v patogenéze ktorej je kľúčovým hráčom John Cunninghamov vírus (JCV). Riziko PML stúpa s  prolongovaným užívaním lieku (viac ako 24 mesiacov), predovšetkým u chorých s  pozitívnym dôkazom protilátok proti JCV v sére a v minulosti liečených imunosupresívami. Takýto rizikový pacient vyžaduje prísne klinické a  rádiologické sledovanie.

Nálezy PML na magnetickej rezonancii (MR) pacientov so sclerosis multiplex (SM) liečených natalizumabom sú rôznorodé a veľmi menlivé, v úvodných fázach niekedy ťažko detekovateľné a úplne iné, než sú MR nálezy PML u HIV pozitívnych pacientov. Po ukončení natalizumabu boli pozorované klinické a/ alebo MR dôkazy reaktivácie SM, v niektorých prípadoch aj syndróm zápalovej rekonštitúcie imunitného systému (immune reconstitution inflammatory syndróm - IRIS), ktorý nedokážeme klinicky od samotnej PML odlíšiť a môže komplikovať priebeh už potvrdenej PML po použití plazmaferézy Pri interpretácii MR nálezov treba na tieto skutočnosti myslieť.

Klíčová slova: magnetická rezonancia, sclerosis multiplex, progresívna multifokálna leukoencefalopatia, IRIS - syndróm zápalovej rekonštitúcie imunitného systému

SUMMARY

Daňová M, Klímová E. Progressive multifocal leukoencephalopathy - a possible complication of multiple sclerosis treatment with natalizumab: review from literature and case report

Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a serious opportunistic infection of the CNS, which typically develops in severe immunocompromised individuals (HIV infection, haematological malignancy, organ transplant), but recently also in patients with various types of autoimmune diseases, treated by biological treatment.

Natalizumab is a humanized monoclonal antibody against the cell adhesion molecule - ?4?1 integrin, is used in the treatment of high active relapsing/remitting multiple sclerosis for several years.

The success of therapy with natalizumab complicates risk of PML, depends on treatment duration (more than 24 months), anti-JCV antibody serology status, and prior administration of immunosupressive drugs.

MRI findings of PML in multiple sclerosis patients treated with natalizumab are heterogenous an highly variable, in the early stages sometimes difficult to detect and completely different from PML of HIV patients. After natalizumab discontinuation, there were observed clinical and/or MRI evidence of reactivation of multiple sclerosis, in some cases IRIS-syndrome - which one we are unable to distinguish clinically from PML and it may complicates the treatment of PML after plasma exchange. These facts must be taken into account when interpreting MRI findings.

Key words: magnetic resonance imaging, multiple sclerosis, progressive multifocal leukoencephalopathy, IRIS - immune reconstitution inflammatory syndrom


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět