Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(1): 42 -47

KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE V HODNOCENÍ NÁHODNÝCH FOKÁLNÍCH JATERNÍCH LÉZÍ - EKONOMICKÁ ANALÝZA

CONTRAST-ENHANCED ULTRASONOGRAPHY IN THE EVALUATION OF INCIDENTAL FOCAL LIVER LESIONS - A COST-EFFECTIVE STUDY

Miriama Šmajerová, Hana Petrášová, Tomáš Andrašina, Vlastimil Válek
Radiologická klinika FN Brno a LF MU, Brno
SOUHRN

Šmajerová M, Petrášová H, Andrašina T, Válek V. Kontrastní ultrasonografie v  hodnocení náhodných fokálních jaterních lézí - ekonomická analýza

Cíl: Zjistit, zda použití CEUS v první linii hodnocení charakteru FLL je ekonomicky výhodnější než došetření pomocí CT nebo MR.

Metodika: Do této retrospektivní studie bylo zahrnuto 254 pacientů s celkem 538 FLL vyšetřených v roku 2012. Všichni byli vyšetřeni pomocí CEUS, u  nejasných případů bylo doplněno CT, příp. MR, u některých maligních nálezů bylo doplněno stagingové CT. Vypočítali jsme výdaje při tomto postupu. Pak jsme vypočítali, jaké by byly výdaje, kdyby všichni pacienti byli po úvodním nativním UZ došetřeni pomocí CT nebo MR.

Výsledky: Náklady na diagnostiku těchto ložisek při použití CEUS (+ doplňující vyšetření) byly celkem 888 763,01Kč za rok. Při použití CT, resp. MR to bylo 929 614,60 Kč, resp. 4 317 011,94 Kč za rok. Rozdíl mezi celkovou cenou CT a  CEUS je 40 851,59 Kč (4,39 %) za rok, mezi celkovou cenou MR a CEUS je rozdíl 3 428 248,93 Kč (79,41 %) za rok.

Závěr: Výdaje na došetření FLL pomocí CEUS a CT byly srovnatelné. CEUS je však ekonomicky výrazně výhodnější ve srovnání s došetřením pomocí MR.

Klíčová slova: kontrastní ultrasonografie (CEUS), fokální jaterní leze (FLL), ekonomická analýza

SUMMARY

Šmajerová M, Petrášová H, Andrašina T, Válek V. Contrast-enhanced ultrasonography in the evaluation of incidental focal liver lesions - a  cost-effective study

Aim: The aim was to find out whether contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) is a cost-effective method for the first line evaluation of focal liver lesions (FLL) compared to CT and MRI.

Method: The retrospective study included 254 patients, with 538 FLL, examined using CEUS in 2012. Where CEUS results were not conclusive, CT or MRI was performed. Some patients with malignant findings on CEUS had additional CT for staging. We calculated the cost of this strategy. Then we calculated the cost if all of the patients had been examined by CT or MRI after initial native ultrasound.

Results: The costs for evaluation of these lesions by CEUS (+ additional examinations) were 888 763,01 Kč for the year 2012. If we had used CT or MRI it would have been 929 614,60 Kč and 4 317 011,94 Kč, respectively. CEUS was 40 851,59 Kč (4.39%) cheaper compared to CT and 3 428 248,93 Kč (79.41 %) cheaper compared to MRI.

Conclusion: Costs for evaluation of FLL by CEUS and CT were similar. CEUS is a  much more cost-effective method compared to MRI.

Key words: contrast-enhanced ultrasonography (CEUS), focal liver lesions (FLL), cost-effectiveness


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět