Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2015;69(1): 67 -74

VÝZNAM MAGNETICKÉ REZONANCE PRO DIAGNOSTIKU PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH ZNÁMEK LEZE PŘEDNÍHO ZKŘÍŽENÉHO VAZU KOLENNÍHO KLOUBU

THE CONTRIBUTION OF MRI TO THE DIAGNOSIS OF THE DIRECT AND INDIRECT SIGNS OF A LESION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT OF THE KNEE JOINT

Boris Pauček1,2, David Smékal2, Radomír Holibka3, Jana Zapletalová4
1 Pracoviště magnetické rezonance Medihope VN, Olomouc
2 Katedra fyzioterapie FTK UP, Olomouc
3 Ortopedická klinika LF UP a FN, Olomouc
4 ÚsLav lékařské biofyziky LF UP, Olomouc
SOUHRN

Pauček B, Smékal D, Holibka R, Zapletalová J. Význam magnetické rezonance pro diagnostiku přímých a nepřímých známek leze předního zkříženého vazu kolenního kloubu

Cíl: Charakterizovat přímé a nepřímé známky poškození předního zkříženého vazu při vyšetření kolenního kloubu magnetickou rezonancí. Určit rozsah a  souvislosti poškození struktur kolenního kloubu ve vztahu k lézi předního zkříženého vazu.

Metodika: Retrospektivně jsme hodnotili soubor 199 pacientů, z toho 139 mužů (69,8%) a 60 žen (30,2%) s lézí ligamentum cruciatum anterius (LCA). Hodnotili jsme následující změny, a to zmnoženou nitrokloubní tekutinu, kostní edém laterálního kondylu femoru, mediálního kondylu femoru, mediálního kondylu tibie, laterálního kondylu tibie, lézi mediálního menisku, laterálního menisku, distenzi laterálního kolaterálního vazu, mediálního kolaterálního vazu, prosáknutí Hoffova tukového tělesa, náplň Bakerovy pseudocysty lézi lig. cruciatum posterius, orientaci a velikost Blumensaatova úhlu, příznak empty femorální fossy, parciální nebo kompletní rupturu LCA. Pacienti byli vyšetřeni magnetickou rezonancí Signa HDxT 1,5T (GE Healthcare, Milwaukee, USA) s  použitím cívky HD 1,5T knee coil. K analýze dat byl použit statistický software SPSS verze 15 (SPSS Inc., Chicago, USA).

Výsledky: Při hodnocení leze LCA I. stupně jsme diagnostikovali edém vazu (100 %), zmnoženou nitrokloubní tekutinu (72,2 %), průkaz kostního edému (27,8 %), edém kondylů tibie (7,6 %), lézi laterálního menisku (53,2 %), prosáknutí Hoffova tělesa (19,0 %). U II. stupně leze LCA - parciální ruptury jsme prokázali parciální rupturu vláken vazu (100 %), zmnoženou nitrokloubní tekutinu (69,8 %) , edém laterálního kondylu tibie (15,1 %), lézi laterálního menisku (45,3 %), prosáknutí Hoffova tělesa (32,1 %), zvětšení Blumensaatova úhlu (100 %). U  III. stupně leze LCA - kompletní ruptury byla průkazná ruptura vláken vazu (100 %), zmnožená nitrokloubní tekutina (92,5 %), edém laterálního kondylu tibie (43,3 %), prosáknutí Hoffova tělesa (40,3 %), empty femorální fossy (64, 2 %), zvětšení Blumensaatova úhlu (100 %).

Závěr: Pří podezření na lézi LCA kolenního kloubu je při vyšetření magnetickou rezonancí rozhodující spolehlivá diferenciace mezi distenzí, parciální nebo kompletní rup-turou LCA. Ke zpřesnění diagnostiky leze LCA přispívá hodnocení přímých a nepřímých známek leze LCA. Za přímé známky ruptury LCA lze považovat přerušení kontinuity fibril vazu, zvětšení Blumensaatova úhlu a empty femorální fossy. Nepřímými známkami leze LCA jsou průkaz dřeňového kostního edému více laterálního kondylu tibie, leze laterálního menisku, zvláště zadního rohu, prosáknutí Hoffova tělesa, zvětšení Blumensaatova úhlu.

Klíčová slova: zkřížené vazy, kolenní kloub, ruptura předního zkříženého vazu, magnetická rezonance

SUMMARY

Pauček B, Smékal D, Holibka R, Zapletalová J. Ther contribution of MRI to the diagnosis of the direct and indirect signs of a lesion of the anterior cruciate ligament of the knee joint

Aim: To characterize the direct and indirect signs of damage to the anterior cruciate ligament in the knee joint during magnetic resonance imaging examination. To determine the scope and context of damage to the knee joint structures in relation to a lesion of the anterior cruciate ligament.

Method: We retrospectively evaluated a group of 199 patients, including 139 men (69.8%) and 60 women (30.2%) with lesions of the anterior cruciate ligament (ACL). We evaluated the following changes: the increase in the synovial fluid, bone edema of the lateral femoral condyle, medial femoral condyle, medial tibial condyle and lateral tibial condyle, the lesions of the medial meniscus and of the lateral meniscus, distension of the lateral collateral ligament and of the medial collateral ligament, Hoffas fat pad syndrome, filling of the Baker pseudocysts, a lesion of the cruciate posterior ligament, the orientation and size of the Blumensaats angle, empty femoral fossa symptoms and partial or complete rupture of the ACL. The patients were evaluated by means of HDxT Signa 1.5T magnetic resonance (GE Healthcare, Milwaukee, USA) using the HD 1.5T knee coil. The data were analyzed using the SPSS statistical software, version 15 (SPSS Inc., Chicago, USA).

Results: In the evaluation of ACL lesions of the first stage, we diagnosed ligament edema (100%), an increase in the synovial fluid (72.2%), bone edema symptoms (27.8%), tibial condyle edema (7.6%), a lesion of the lateral meniscus (53.2%) and Hoffas fat pad syndrome (19.0%). In the evaluation of the ACL lesions of the second stage (partial ruptures), we found partial ruptures of the ligament fibers (100%), an increase in the synovial fluid (69.8%), edema of the lateral condyle of the tibia (15.1%), a lesion of the lateral meniscus (45.3%), Hoffas fat pad syndrome (32.1%) and an increase in the Blumensaats angle (100%). In the evaluation of the ACL lesions of the third stage (complete rupture), we diagnosed rupture of the ligament fibers (100%), an increase in the synovial fluid (92.5%), edema of the lateral condyle of the tibia (43.3%), Hoffas fat pad syndrome (40.3%), empty femoral fossa (64.2%) and an increase in the Blumensaats angle (100%).

Conclusion: If magnetic resonance imaging is used for the examination of suspected lesions of the anterior cruciate ligament of the knee joint, it is crucial to reach a reliable differentiation between distension and a partial or complete rupture of the ACL. The evaluation of direct and indirect symptoms of ACL lesions helps to particularize the diagnostics of the ACL lesions. Direct symptoms of an ACL rupture include a discontinuity of the ligament fibrils, an increase in the Blumensaats angle and an empty femoral fossa. Indirect symptoms of ACL lesions include the medullary bone edema of the lateral condyle of the tibia, a lesion of the lateral meniscus, especially of the back corner, Hoffas fat pad syndrome and an increase in the Blumensaats angle.

Key words: cross ligaments, knee joint, rupture of the anterior cruciate ligament, magnetic resonance imaging


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět