Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2015;69(1): 48 -54

KLINICKÉ CT A CONE-BEAM CT

CLINICAL CT AND CONE-BEAM CT

Lucie Súkupová
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
SOUHRN

Súkupová L. Klinické CT a cone-beam CT

Přehledové sdělení se zabývá porovnáním dvou zobrazovacích modalit - klinickým CT a cone-beam CT. Tyto modality jsou zde popsány z hlediska způsobu náběru dat, rekonstrukce obrazu a kvality obrazu společně se souvisejícími artefakty. Součástí sdělení je i detailní popis detekčních mechanismů.

Klíčová slova: artefakty cone-beam CT, klinické CT, kvalita obrazu, rekonstrukce obrazu

SUMMARY

Súkupová L. Clinical CT and cone-beam CT

The article deals with a comparison and assessment of imgaing performed by the clinical CT and cone-beam CT. These imaging modalities are desribed, mainly as reagrds image acquisition, image reconstruction, and image quality with related artifacts. A comprehensive description of detection mechanisms is a  part of the article.


artefacts, clinical CT, cone-beam CT, image quality, image reconstruction
Celá stať v dokumentu PDF

Zpět