Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2015;69(1): 32 -36

OZONOTERAPIE A JEJÍ UŽITÍ V RÁMCI LÉČBY ONEMOCNĚNÍ ČELISTNÍHO KLOUBU

OZONETHERAPY AND ITS USE IN TREATING TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS

Jiří Kucharský1, František Rusznyák2
1 RDKFN, Brno
2 KÚČOCH FN, Brno
SOUHRN

Kucharský J, Rusznyák F. Ozonoterapie a její užití v rámci léčby onemocnění čelistního kloubu

Ozon (03) je složen ze tří atomů kyslíku a je silným oxidantem v důsledku značného dipólového momentu, který je velmi nestabilní. Ozon může být potencionálně nebezpečný, přesto mnohé studie dokazují taktéž jeho terapeutické účinky. Možné terapeutické využití ozonu jsou studovány již více než jedno století. Při správném dávkování nebyly zjištěny závažné nežádoucí účinky této léčby a v případě minimálních nežádoucích účinků se jedná o účinky preventabilní. Ozon se používá jako prostředek k dezinfekci a mnoha dalším léčebným účelům. Do skupiny onemocnění čelistního kloubu se řadí poměrně často se vyskytující stavy zejména u dospělých, které jsou charakterizovány především bolestmi a zvukovými fenomény provázejícími pohyb čelisti a změnou hybnosti čelisti. Zeny jsou postiženy častěji než muži, etiologie tohoto onemocnění zatím není plně objasněna. V současné době se uvažuje především o  multifaktoriální teorii. V této kazuistice jsou popsány první zkušenosti s  intraartikulární aplikací ozonu při léčbě onemocnění temporomandibulárního kloubu.

Klíčová slova: ozon, ozónová terapie, intraartikulární aplikace ozonu, onemocnění temporomandibulárního kloubu

SUMMARY

Kucharský J, Rusznyák F. Ozone therapy Ozone therapy and its use in treating temporomandibular joint disorders

Ozone (03) gas is a molecule consisting of three atoms of oxygen and powerful oxidant with dynamically unstable structure due to the presence of mesomeric states. Although 03 has potential dangerous effects, yet many studies confirm that it has also many therapeutic effects. Ozone therapy has been utilized and heavily studied for more than a century. Its effects are proven, consistent, safe and with minimal and preventable side effects. Temporomandibular joint disorders are common in adults; temporomandibular joint (TMJ) disorder refers to a cluster of conditions characterized by pain in the TMJ or its surrounding tissues, functional limitations of the mandible, or clicking in the TMJ during motion. The etiology of TMJ disorders remains unclear, but it is likely multifactorial. In this case report first experiences with the use of intraarticular aplication of ozone in treating TMJ are reviewed.

Key words: ozone, ozone therapy, intraarticular aplication of ozone, temporomandibular joint disorders


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět