Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Aktuální téma


Ces Radiol 2015;69(1): 20 -26

MR OBRAZ INVAZIVNÍHO LOBULÁRNÍHO KARCINOMU PRSU

MR IMAGING FEATURES OF THE BREAST INFILTRATING LOBULAR CARCINOMA

Jiřina Řezáčová, Hana Urminská
Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Řezáčová J, Urminská H. MR obraz invazivního lobulárního karcinomu prsu

Článek shrnuje charakteristiky a úskalí lobulárního karcinomu prsu při vyšetření MR. Invazivní lobulární karcinom (ILC) je druhým nejčastěji se vyskytujícím typem karcinomu prsu u žen. Častější je jeho multifokální, multicentrický či bilaterální výskyt, který není vždy dobře konvenčními zobrazovacími metodami odhalen. Proto se na mnoha pracovištích v posledních letech používá pro staging ILC kromě konvenčních metod i MR. Dle dostupné literatury zatím nebylo jasně prokázáno zvýšení přežití u pacientek s ILC na základě doplněného MR vyšetření. Avšak detekce dalších lézí či většího rozsahu onemocnění na MR často vyžadují změnu plánované léčby, a sníží se tak počet případných dalších reexcizí i riziko rekurence onemocnění.

Klíčová slova: karcinom prsu, invazivní lobulární karcinom, magnetická rezonance prsu, zobrazovací metody karcinomu prsu

SUMMARY

Řezáčova J, Urminská H. MR imaging features of the breast infiltrating lobular carcinoma

This article summaries radiological features and characteristics of the breast invasive lobular carcinoma on MRI. Infiltrating lobular carcinoma (ILC) is the second most common type of the breast cancer in women. It is more frequent multifocal, multicentric or bilateral occurrence that is not always well detected by conventional imaging methods. Lherefore, in many institutions in recent years, it used for staging ILC in addition to the conventional methods MRI. According to the available literature there is no evidence suggesting increase in survival for ptients with ILC due to the performance of MRI. Lhe detection of additional lesions or larger extent of the disease on MRI currently still requires a change of treatment and it prevents more re-excisions and further recurrence ILC.

Key words: breast carcinoma, invasive lobular carcinoma, breast magnetic resonance, imaging of breast cancer


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět