Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(2): 142 -147

ULTRASONOGRAFICKY A STEREOTAKTICKY NAVIGOVANÉ CORE-CUT BIOPSIE PRSU - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT PRACOVIŠTĚ FN BRNO

STEREOTACTIC AND ULTRASOUND-GUIDED BREAST CORE BIOPSIES - RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DATA FROM THE UNIVERSITY HOSPITAL BRNO

Hana Petrášová1, Radka Šlaisová1, Eva Jandáková2, Světlana Dujsíková1, Karel Dvořák1
1 Radiologická klinika FF MU a FN, Brno
2 Ústav patologie FN, Brno
SOUHRN

Petrášová H, Šlaisová R, Jandáková E, Dujsíková S, Dvořák K. Ultrasonograficky a stereotakticky navigované core-cut biopsie prsu - retrospektivní analýza dat pracoviště FN Brno

Cíl: Zhodnotit senzitivitu, negativní prediktivní hodnotu a falešnou negativitu zobrazovacími metodami navigovaných core-cut biopsií provedených na našem pracovišti v roce 2013.

Metodika: Studie zahrnuje 143 pacientů, kterým bylo provedeno celkem 148 core-cut biopsií pod ultrazvukovou (n = 139) nebo stereotaktickou (n = 9) navigací. Výsledky core-cut biopsií byly projednány formou radiologicko-patologických korelací na multidisciplinárních mammárních komisích. Ze získaných dat nálezů core-cut biopsií (s výjimkou skupiny histologicky nejasných nálezů) vztažených k pooperačním histo-logickým nálezům, potvrzenému metastatickému rozsevu nebo k dlouhodobému sledování benigních lézí byla hodnocena senzitivita, negativní prediktivní hodnota a falešná negativita core-cut biopsií.

Výsledky: Senzitivita core-cut biopsie byla v naší studii 88,23 %, negativní prediktivní hodnota 84,12 %, falešná negativita 11,76 %.

Závěr: Zobrazovacími metodami navigované core-cut biopsie prsu jsou bezpečnou a vysoce senzitivní metodou pro stanovení biologické povahy ložiskových lézí vyžadujících došetření.

Klíčová slova: core-cut biopsie, prs, ultrasonografie, mamografie

SUMMARY

Petrášová H, Šlaisová R, Jandáková E, Dujsíková S, Dvořák K. Stereotactic and ultrasound-guided breast core biopsies -retrospective analysis of data from the University Hospital Brno

Aim: Aim of this study was to determinate sensitivity, negative predictive value and false negative rate of image-guided breast core biopsies performed in our clinic in 2013.

Methods: 148 core biopsies in 143 patients were included in this study, 139 ultrasound guided and 9 stereotactically guided. Histology results of all core biopsies were reviewed at multidisciplinary meetings, careful radiologic-pathologic correlations were done. Data obtained from core biopsies (with the exception of histological uncertain findings) relative to postoperative histology, confirmed metastatic spread or long-term monitoring of benign lesions were used to calculate sensitivity, negative predictive value and false negative rate of core biopsies.

Results: Sensitivity of image-guided breast core biopsy in our study reached 88.23%, negative predictive value 84.12%, false negative rate 11.76%.

Conclusion: Image-guided breast core biopsy is safe and highly reliable method to determinate nature of breast lesions requiring further investigation.

Key words: core needle biopsy, breast, ultrasonography, mammography


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět