Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(2): 137 -141

IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE (IRE) NÁDORŮ

IRREVERSIBLE ELECTROPORATION (IRE) OF TUMORS

Josef Hořejš1, Zdeněk Krška2, David Hoskovec2, Lukáš Lambert1, Vladimír Černý1, Jiří Jahoda1, Luboš Petruželka3, Tomáš Krechler4, Petr Kříž5
1 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
4 IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
5 Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a VFN, Praha
SOUHRN

Hořejš J, Krška Z, Hoskovec D, Lambert L, Černý V, Jahoda J, Petruželka L, Krechler T, Kříž P. Ireverzibilní elektroporace (IRE) nádorů

Cíl: Ukázat na možnosti a bezpečnost IRE v léčbě nádorů.

Metodika: Uvádíme soubor 23 nemocných s adenokarcinomem pankreatu, dvou nemocných se solitární jaterní metastázou kolorektálního karcinomu a jednoho adenokarcinomu solitární ledviny. Všichni byli léčeni pomocí IRE perkutánně pod CT kontrolou nebo při laparotomii s US asistencí.

Výsledky: IRE je bezpečná metoda, 30denní mortalita nulová. Umožňuje destrukci nádorů v lokalitách, kde ostatní ablační metody selhávají. U neresekabilních nádorů pankreatu však v naší sestavě nepřinesla významné prodloužení života. Průměrná doba přežití ve skupině nádorů pankreatu je 10 měsíců.

Závěr: IRE je bezpečná a užitečná ablační metoda zvláště pak nádorů umístěných u kritických struktur.

Klíčová slova: adenokarcinom pankreatu, ireversibilní elektroporace (IRE), radio-frekvenční ablace (RFA)

SUMMARY

Hořejš J, Krška Z, Hoskovec D, Lambert L, Černý V, Jahoda J, Petruželka L, Krechler T, Kříž P. Irreversible electroporation (IRE) of tumors

Aim: To show the safety and clinical usefulness of IRE.

Methods: A total of 23 pancreatic adeno-carcinomas, two liver mets of colorectal carcinoma and 1 renal adeno carcinoma have undergone IRE percutaneously under CT control or during laparotomy with US guidance.

Results: IRE is safe method, 30 days mortality 0. There is no significant prolongation of survival in the group of unresectable pancreatic cancer. Survival in the group of pancreatic cancer is 10 months.

Conclusion: IRE is a safe and useful ablative method, especially with the tumors nearby critical structures.

Key words: irreversible electroporatin, pancreatic adenokarcinoma, radiofrequency ablation


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět