Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2015;69(2): 129 -136

TRANSARTERIÁLNÍ CHEMOEMBOLIZACE JATER - TECHNICKÉ PROBLÉMY A KOMPLIKACE VÝKONU

TRANSCATHETRAL ARTERIAL CHEMOEMBOLIZATION OF THE LIVER - TECHNICAL PROBLEMS AND COMPLICATIONS

Jakub Hustý, Jaroslav Boudný, Vlastimil Válek, Tomáš Andrašina
Radiologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN, Brno
SOUHRN

Hustý J, Boudný J, Válek V, Andrašina T. Transarteriální chemoembolizace jater - technické problémy a komplikace výkonu

Transarteriální chemoembolizace (TACE) má v současnosti důležitou roli v  managementu vybraných nádorů jater. Technikou provedení TÁCE zásadně nevybočuje od jiných embolizačních výkonů, nicméně kromě obecných se zde můžeme setkat s některými specifickými technickými problémy a komplikacemi. Mezi technické problémy patří technické obtíže při selektivní katetri-zaci (např. při přítomnosti odstupové stenózy či anatomických variant větvení truncus coeliacus nebo vinutosti a ostrých odstupů cílové tepny), vznik disekcí a spasmů, přítomnost extrahepatálního zásobení lézí či přítomnost arterioportálních nebo arteriovenózních zkratů.

K nejčastějším specifickým komplikacím řadíme nežádoucí únik chemoembolizačního materiálu do necílových tepen zásobujících okolní orgány (žlučník, gastrodudoenum), vznik jaterních abscesů nebo rozvoj jaterního selhání.

Znalost možných technických problémů a komplikací TACE a možností jejich předcházení může podstatně zlepšit prognózu pacientů indikovaných k tomuto výkonu.

Klíčová slova: chemoembolizace, komplikace, játra

SUMMARY

Hustý J, Boudný J, Válek V, Andrašina T. Transcathetral arterial chemoembolization of the liver - technical problems and complications

Transcathetral arterial chemoembolization of the liver (TACE) plays important role in management of selected liver tumours nowdays. The technique is similar to other embolization procedures, nevertheless besides general it is also associated with specific technical problems and complications.

Technical problems are represented by technical difficulties of catheterization (stenosis, anatomical variants, etc.), occurence of dissections or spasms, presence of extra hepatic collateral supply and occurence of arterioportal or arterivenous shunts.

Specific complications include nontarget embolization of arteries supplying surrounding organs (gallbladder, gastroduodenum), development of liver abscess or liver failure.

The knowledge of potential complications and technical problems of TACE can significantly improve the outcome of patients indicated to this procedure.

Key words: chemoembolization, complications, liver


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět