Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(2): 93 -97

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA ANEURYSMATU POPLITEÁLNÍ TEPNY STENTGRAFTEM - ČASNÉ VÝSLEDKY

ENDOVASCULAR TREATMENT OF POPLITEAL ARTERY ANEURYSM WITH STENTGRAFT - EARLY RESULTS

Marie Černá1, Martin Köcher1, Ondřej Hrbáček2, Jana Zapletalová3, Vojtěch Prášil1, Martin Hazinger1, Petr Bachleda4, Petr Utíkal4, Petr Dráč4, Pavel Xinopulos4, Jana Janečková4, Jiří Herman4, Zdeněk Sekanina4
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
3 Ústav lékařské biofyziky, pracoviště biometrie LF UP, Olomouc
4 II. chirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Černá M, Köcher M, Hrbáček O, Zapletalová J, Prášil V, Hazinger M, Bachleda P, Utíkal P, Dráč P, Xinopulos P, Janečková J, Herman J, Sekanina Z. Endovaskulární léčba aneurysmatu popliteální tepny stentgraftem - časné výsledky

Cíl: Cílem je zhodnotit zkušenosti s léčbou aneurysmatu podkolenní tepny stentgraftem.

Metodika: V období od června 2011 do října 2014 jsme na našem pracovišti léčili 18 aneurysmat podkolenní tepny u 14 pacientů pomocí stentgraftu. Jednalo se o 13 mužů a jednu ženu ve věku od 50 do 90 let. Věkový průměr byl 70 let, medián 69,5 let. Léčili jsme tři aneurysmata o průměru menším než 2 cm, 12 aneurysmat o průměru 2-5 cm a tři výdutě o průměru větším než 5 cm.

Výsledky: Pacienti byli sledováni 2-35 měsíců, průměrná doba sledování byla 13, 4 měsíce, medián 10 měsíců. Technická úspěšnost byla 100 %. Primární průchodnost byla 78 %, sekundární průchodnost byla 94 %. Podle Kaplanovy-Maierovy analýzy byly pravděpodobnost primární průchodnosti za 6 a  12 měsíců po implantaci stentgraftu stejná, a to 75,8 % (95 % CI: 54,6-97,0 %), pravděpodobnost sekundární průchodnosti za 6 a 12 měsíců 94,4 % (95 % CI: 83, 8-100 %).

Závěr: Endovaskulární léčba stentgraftem je možnou alternativou chirurgické léčby aneurysmatu podkolenní tepny. Endovaskulární léčba je jednoduchá, bezpečná a účinná.

Klíčová slova: aneurysma, podkolenní tepna, endovaskulární léčba, stentgraft

SUMMARY

Černá M, Köcher M, Hrbáček O, Zapletalová J, Prášil V, Hazinger M, Bachleda P, Utíkal P, Dráč P, Xinopulos P, Janečková J, Herman J, Sekanina Z. Endovascular treatment of popliteal artery aneurysm with stentgraft - early results

Aim: To evaluate the experience in the treatment of popliteal artery aneurysm with stentgraft.

Method: From June 2011 to October 2014, we were treated 18 aneurysms of the popliteal artery in 14 patients using the stentgraft at our department. There were 13 men and one woman aged from 50 to 90 years. The mean age was 70 years. We treated three aneurysms with a diameter of less than 2 cm, 12 aneurysms 2-5 cm in diameter and 3 aneurysms with a diameter greater than 5 cm.

Results: Patients were followed-up 2-35 months, mean follow-up was 13.4 months. The technical success rate was 100%. Primary patency was 78%, secondary patency was 94%. According to Kaplan-Maier analysis the probability of primary patency at 6 and 12 months after stentgraft implantation was 75.8 %  (95% CI: 54.6 to 97.0%), the probability of secondary patency at 6 and 12 months was 94.4% (95% CI: 83,8-100%).

Conclusion: Endovascular treatment with stentgraft is a possible alternative of surgical treatment of popliteal artery aneurysm. Endovascular treatment is simple, safe, and effective.

Key words: aneurysm, popliteal artery, endovascular treatment, stentgraft


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět