Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2015;69(2): 87 -92

ROLE NEURORADIOLOGA V LÉČBĚ ISCHEMICKÝCH CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD

ROLE OF NEURORADIOLOGIST IN THE TREATMENT OF ISCHEMIC STROKE

Antonín Krajina, Dagmar Krajíčková
Radiologická klinika a Neurologická klinika FF a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Krajina A, Krajíčková D. Role neuroradiologa v léčbě ischemických cévních mozkových příhod

Rekanalizace uzávěru velkých mozkových tepen je základem předpokladu příznivého výsledku léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody (CMP). Intravenózní trombolýza provedená rekombinantním tkáňovým aktivátorem plazminogenu (rtPA) byla zkoumána v několika kontrolovaných randomizovaných studiích a ukázala se být bezpečnou a efektivní léčbou. Účinnost této léčby je střední. Mechanická trombektomie představuje další krok v léčbě akutní CMP. Několik prospektivních randomizovaných studií prokázalo pozitivní výsledky endovaskulární léčby u nemocných s proximálním arteriálním uzávěrem. Bylo nutné vyloučit nemocné s velkou zónou infarktu pomocí rychlých, efektivních zobrazovacích metod. Zásadní je logistika pacientů a dosažení rychlé rekanalizace s vysokou úspěšností. Použití stent retrieverů se prokázalo být vysoce efektivní jak technicky tak klinicky.

Klíčová slova: ischemická cévní mozková příhoda, mechanická trombektomie, stent-retriever, neurointervence

SUMMARY

Krajina A, Krajíčková D. Role of neuroradiologist in the treatment of ischemic stroke

Recanalization after large vessel occlusion is proven to be a crucial predictor for favorable outcome in acute ischemic stroke. Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plazminogen activator (rtPA) has been investigated in several randomized controlled studies and is shown to be a  safe and effective treatment. However, efficacy of this therapy is moderate. Mechanical thrombectomy represents further step in the treatment of acute stroke. Several prospective randomized studies proved benefit of the endovascular treatment based on proof of proximal artery occlusion, rapid and effective imaging methods to exclude patients with a large infarct core and efficient workflow to achieve fast recanalization and high recanalization rate. Using the stent-retriever technique proved to be highly technically and clinically effective.

Key words: ischemic stroke, mechanical thrombectomy, stent-retriever, neurointerventions


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět