Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(3): 213 -219

MR DIAGNOSTIKA CHOLESTEATOMU STŘEDOUŠÍ POMOCÍ NON-ECHO-PLANÁRNÍHO DIFUZNĚ-VÁŽENÉHO ZOBRAZENÍ (NON-EPI DWI)

MR DIAGNOSIS OF MIDDLE EAR CHOLESTEATOMA USING NON-ECHO-PLANAR DIFFUSION-WEIGHTED IMAGING (NON-EPI DWI)

Lenka Bakaj Zbrožková1, Tomáš Bakaj2, Eva Čecháková1, Miroslav Heřman1, Ivo Stárek2
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Bakaj Zbrožková L, Bakaj T, Čecháková E, Heřman M, Stárek I. MR diagnostika cholesteatomu středouší pomocí non-echo-planárního difuzně-váženého zobrazení (non-EPI DWI)

Cíl: Posoudit možnosti diagnostiky cho-lesteatomu středouší pomocí magnetické rezonance (MR) za použití non-echo-planární difúzně-vážené (non-EPI DWI) sekvence.

Metodika: Prospektivní studie zahrnovala všechny pacienty, kteří byli indikování k primární nebo revizní operaci cholesteatomu středouší v období mezi 10/2012 až 1/2015. Všichni tito pacienti před operací podstoupili vyšetření MR za použití non-EPI DWI techniky. Šlo o 25 pacientů, u dvou s  oboustranným postižením. Deset bylo před primární operací, 17 před revizním výkonem. MR vyšetření bylo zhotoveno v rozmezí 0-106 dnů (medián 2 dny) před operací. Výsledky MR vyšetření byly srovnány s operačním a definitivním histologickým nálezem.

Výsledky: MR vyšetření s non-EPI DWI sekvencí mělo pro diagnostiku cholesteatomu senzitivitu 93,75 %, specificitu 93,75 %, pozitivní prediktivní hodnotu 93,75 % a negativní prediktivní hodnotu 93,75 %. Nejmenší správně diagnostikovaný cholesteatom měl velikost 4 mm, největší 20 mm, průměr 11 mm.

Závěr: Vyšetření MR s použitím non-EPI DWI sekvence je spolehlivou metodou k  zobrazení cholesteatomu středouší. Lze ji využít jak u pacientů před primárním operačním výkonem, tak u pacientů před second-look či revizní operací.

Klíčová slova: cholesteatom, střední ucho, MR, non-EPI DWI

SUMMARY

Bakaj Zbrožková L, Bakaj T, Čecháková E, Heřman M, Stárek I. MR diagnosis of middle ear cholesteatoma using non-echo-planar diffusion-weighted imaging (non-EPI DWI)

Aim: To evaluate the possibility of diagnosis of middle ear cholesteatoma on MRI using non-echo-planar diffusion-weighted imaging (non-EPI DWI).

Method: The prospective study included all patients indicated to primary or second-look surgery of middle ear cholesteatoma between 10/2012 and 1/2015. All these patients underwent MRI using non-EPI DWI technique before the surgery. There were 25 patients, two patients had bilateral disease. 10 patients were before primary surgery, 15 patients before second-look surgery. The MRI was performed from 0 to 106 days (median 2 days) before surgery. The results of the MR investigation were compared with those obtained by surgery and confirmed by definitive histopatological evaluations.

Results: The sensitivity of 93,75%, specificity of 93,75 %, positive predictive value 93,75 %, negative predictive value 93,75% was reached in detection of the middle ear cholesteatoma using MR with non-EPI DWI. The smallest correctly diagnosed cholesteatoma had the diameter of 4mm, the largest 20 mm, mean 11 mm.

Conclusion: MR investigation using non-EPI DWI sequence is reliable method for the middle ear cholesteatoma diagnosis. It is possible to use this technique in patients before primary surgery as well as in patients before second-look or revision surgery.

Key words: cholesteatoma, middle ear, MR, non-EPI DWI


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět