Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2015;69(3): 207 -212

KAZUISTIKA LYMFOMU PRSU

CASE - LYMPHOMA OF BREAST

Eva Němcová1, Andrea Janíková2, Jiřina Little1, Eva Jandáková3, Hana Čučková4, Karel Dvořák1
1 Radiologická klinika FN, Brno-Bohunice
2 lnterní hematologická a onkologická klinika FN, Brno-Bohunice
3 Ústav patologie, Brno
4 Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
SOUHRN

Němcová E, Janíková A, Little J, Jandáková E, Čučková H, Dvořák K. Kazuistika lymfomu prsu

Incidence primárního lymfomu mléčné žlázy představuje méně než 0,5% z  celkového počtu maligních onemocnění prsu. Tím patří do skupiny vzácně se vyskytujících malignit, jejichž četnost je menší než 5 %, z celkového počtu zhoubných nádorů. Vyskytuje se ve formě primárního onemocnění nebo v rámci systémového onemocnění. Klinicky se postižení prsu primárním lymfomem manifestuje jako hmatná bulka. Mamografický, ultrazvukový i obraz na magnetické rezonanci není zcela specifický, většinou se lymfom projevuje jako ohraničená, hypervaskularizovaná expanze s tendencí k rychlému růstu. Přestože je výskyt lymfomu vzácný, je potřeba na tuto klinickou jednotku myslet. Včasná diagnóza a následně zahájená léčba, která se zásadně liší od terapie karcinomu prsu, velmi často vede k remisi onemocnění.

Klíčová slova: expanze prsu, non-Hodgkinův lymfom, lymfom prsu

SUMMARY

Němcová E, Janíkova A, Little J, Jandáková E, Čučková H, Dvořák K. Case - lymphoma of breast

Incidence of primary lymphoma of the breast is less than 0.5% of all malignant breast lesions. Therefore it belongs in the group of rare malignant diseases, frequency of less than 5% of all malignant tumors. Lymphoma could be found as primary extranodal lymphoma or secondary to systemic involvment. The first clinical sign is usually a palpable mass or nodule. Its appearance on mammography, sonography and also magnetic resonance is nonspecific, usually a  well circumscribed, hypervascularised lesion with fast growth tendency. Although breast lymphoma is rare it has to be considered in differencial diagnosis. Early diagnosis and treatment, which is radically different to treatment of breast carcinoma, very often leads to remision.

Key words: breast lesion, breast lymphoma, non-Hodgkin lymphoma


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět