Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2015;69(3): 201 -206

VÝZNAM KVANTITATIVNÍ ANALÝZY KONTRASTNÍ ULTRASONOGRAFIE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE LOŽISKOVÝCH LÉZÍ PRSU - PROSPEKTIVNÍ STUDIE

CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BREAST LESIONS: PROSPECTIVE QUANTITATIVE STUDY

Eva Němcová1, Lucie Křikavová1, Tomáš Pavlík3, Eva Jandáková2, Karel Dvořák1
1 Radiologická klinika LF MU a FN, Brno-Bohunice
2 Ústav patologie, Brno
3 Institut biostatistiky a analýzy LF MU, Brno
SOUHRN

Němcová E, Křikavová L, Pavlík T, Jandáková E, Dvořák K. Význam kvantitativní analýzy kontrastní ultrasonografie v diferenciální diagnostice ložiskových lézí prsu - prospektivní studie

Cíl: Prospektivní studie. Zhodnocení přínosu CEUS u ložiskových lézí prsu.

Metodika: Celkem jsme vyšetřili 108 pacientek a statisticky vyhodnotili 110 lézí (kategorie BI-RADS 3 - BI-RADS 5). Vyšetření jsme prováděli standardizovaným způsobem na přístroji Philips iU22 lineární sondou LI2-5 MHz v kontrastním režimu. Po intravenózní aplikaci 2,4 ml kontrastní látky SonoVue® (Bracco) jsme zaznamenávali smyčku minimální délky 60 sekund a  výsledky kvantifikovali pomocí softwaru QLAB® verze 8.0. Hodnotili jsme změny perfuze ve sledované oblasti ROI (region of interest) z TI křivek, za sledované parametry jsme zvolili: TTP (time to peak), PI (peak intensity), WIS (wash in slope), AUC (area under curve). Statisticky jsem pomocí Mannova-Whitneyova testu a ROC analýzy vyhodnotili úspěšnost metody CEUS v  detekci maligních a benigních lézí. Biologická povaha ložisek byla hodnocena podle výsledků patologa. Benigní leze bez histologické verifikace (BI-RADS 3) byly dále sledovány minimálně 12 měsíců.

Výsledky: Z celkového počtu 110 lézí bylo 67 (60,9%) benigních a 43 (39,1%) maligních. U benigních ložisek jsme zaznamenali statisticky významně vyšší hodnoty TTP (p < 0,001) a statisticky významně nižší hodnoty WIS (p < 0,001) a  Pí (p = 0,011) než u maligních nádorů. Pro parametr AUC nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v diferenciaci benigních a  maligních ložiskových lézí. Na základě výsledků ROC analýzy jsme stanovili jako dobře diskriminující pouze parametr WIS (AUC = 73,5 %), jako nejlepší dělící bod jsme určili WIS=0,105dB/s, se specifkitou 79,1% a senzitivitou 69, 8%. Parametry TTP a Pí mají schopnost rozlišit maligní a benigní ložiska nižší (AUC = 60-70 %).

Závěr: Prokázali jsme možnost diferencovat maligní a benigní leze pomocí metody CEUS.

Klíčová slova: CEUS, kontrastní ultrasonografie, nádory prsu, TI křivka

SUMMARY

Němcová E, Křikavová L, Pavlík T, Jandáková E, Dvořák K. Contrast-enhanced ultrasound in differential diagnosis of breast lesions: prospective quantitative study

Aim: To evaluate the contribution of contrast-enhanced ultrasound in the assessment of breast lesions.

Methods: 108 consecutive female patients were examined and 110 breast lesions (category BI-RADS 3 to BI-RADS 5) statistically analysed. Standardised contrast-enhanced breast ultrasound was performed using a Philips iU22 and linear transducer L12-5 MHz. Following intravenous administration of 2.4 ml of contrast medium SonoVue® (Bracco) a digital loop of at least 60 seconds was recorded. Results were subsequently analysed using software QLAB® 8.0. The changes of perfusion in the region of interest (ROI) were evaluated using these parameters: TTP (time to peak), PI (peakintensity), WIS (wash in slope) and AUC (area under curve). All acquired data were statistically analysed using Mann Whitney test and ROC analysis to assess the ability of CEUS to differentiate benign from malignant lesions. All lesions were histopathologically verified except benign lesions (BI-RADS 3) which instead had been followed up for at least 12 months.

Results: 67 benign and 43 malignant lesions were found. Benign lesions showed statistically significantly higher TTP (p < 0,001) and significantly lower WIS (p < 0,001) and PI (p = 0,011) than malignant lesions. However, the ROC analysis proved only the WIS parameter, with specificity 79.1% and sensitivity 69.8%, to be well discriminating (AUC = 73.5%). The TTP and PI showed lower specificity and sensitivity than the WIS parameter with AUC of 60-70%.

Conclusion: CEUS has the potential to differentiate benign from malignant.

Key words: CEUS, contrast-enhanced ultrasound, breast neoplasm, TI (time-intensity) curve


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět